සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව - මිත්‍රයා හඳුනාගන්න Ven. Doloswala Udithadheera Thero 11-11-2017