මොනවාහරි කරලා ප්‍රසිද්ධ වෙන්නද ඕනේ | Chandimal Royal Birthday party Sri Lankan