ජෝතිෂ්‍යයවේදියෙක් කියු කවියක් ගැන කියු අපුරු කතාව medagoda Abeythissa Himi