සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව - අඤ්ඤතිත්තිය සූත්‍රය - Ven Doloswala Udithadeera Thero 23 - 09 - 2016