දහම් ගැටළු 04 | බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා පූජාවන් සිදු කරන නිවැරදි ක්‍රමය කුමක්ද? | Sinhala