වජිරා සූත්‍රය Ven Doloswala Udithadheera Thero 03-12-2016