අනිත්‍ය , දුක්ඛ , අනාත්ම යන පදයන් භාවිතා කරමින් සිදු කරන සෑම දේශනාවක්ම දහම් විකුර්තියක් වෙනවාද?