රාගයක් හිතේ හදා ගනිමින් බාහිර රූප ගන්ධ රසයන්ට පටිච්ච වෙනවා කියන එක නිවැරදිද?