නිවන් මගෙහි ඔබ සිටිනා තැන හඳුනාගැනීම - සත්ධර්ම දේශනාව 1/13/2018