කල්‍යාන මිත්‍රයා Ven. Doloswala Udithadheera Thero 19-11-2017