ප්‍රශ්නය - අව්‍යාකෘත පටිච්චසමුප්පාදය තුලින් විපාක ලෙස පහල වන සිත් යනු ප්‍රභාශ්වර සිතද?