අනිච්ච ද? , අනිච්ඡ ද? , අනිත්‍ය ද? වචන පදවැල් වලින් තොරව සැබෑම දහම් අර්ථය දකිමු.