සුන්දර ජීවිතයකට, සැබෑ ජීවිතයකට වටිනා සැබැවට අහන්න බලන්න වටින නියම ධර්ම දේශනාවක්- වරායායේ සමිත හිමි