රෝයල් පාටියේ වයින් බිපු මිනිස්සුන්ගේ බයිට් එක වුන කුමරි අක්කා | Warayaye Samitha Himi