චාල්ස් තෝමස් කියන්නෙ නරියෙක්... පුජ්‍ය කිරුලපන ධම්මවිජය හිමි