ඔබ මෙය නොඇසු වේ නම් ඔබ මඟහරින්නේ ජීවිතයේ ලද වටිනා ම මොහොතකි.....