ලහිරු , කොටුවේ හමුදුරුවෝ , අශේන් , ඉරාජ් , චන්දිමාල් රට කන හැටි