මිථ්‍යා දුෂ්ඨිය පැහැදිලි කිරීම. 03 - Ven Kirulalpana Dammavijaya thero.