බුදු දහම අරාක්ෂා කරන පලකයෝ අනාගතේ නැති වුනොත් මේ රටට වෙන්න යන දේ | මුහුණට මුහුණ සංවාදය | Episode02