පංචස්කන්ධ අවබෝධය තුලින් අකම්පිත දිවියකට (මිනිත්තු 4)