අසනි විචක්ක සූත්‍රය (ලාභ සත්කාර ) Ven Doloswala Udithadeera Thero 26 06 2016