අරමුණක් ගැටෙන විට හිතේ රාගයක් හෝ ද්වේශයක් හදාගෙන පටිච්ච වෙනවාද? (ප්‍රශ්නය සදහා Description එක බලන්න)