ධර්ම අවබෝධයට ප්‍රඤ්ඤාව මුලිකද? මිච්චා සීලය/ ලෞකික සීලය/ ලොකොත්තර සීලය ඇසුරින් විස්තර කිරීම