රජ වෙන්න ඕනි දුක් විඳපු සාමාන්‍ය පවුලක කෙනෙක් | මුහුණට මුහුණ සංවාදය | Episode03