අව්‍යාකෘත පටිච්ච සමුප්පාදය ප්‍රභාෂ්වර චිත්තතය කියා ගන්නා මුලාවෙන් මිදෙමු