වේදනා උපදනස්ඛන්දය - පංචඋපදනස්ඛන්දය - දුක්ඛ ආර්යය සත්‍යය - සුදම් සභාව - 04/02/2016