අව්‍යකෘත පටිච්චසමුප්පාදය යනු අරහතුන් වහන්සේගේ පටිච්චසමුප්පාදයද?