පුද්ගලික දානය Most Ven Doloswala Udithadheera Thero 27 -09-2916