චේතනාව ම කර්මයයි - Most Ven Doloswala Udithadheera Thero 8 - 9- 2016yai