එන්න අහන්න දකින්න නිවෙන්න ධර්මයයි ඔබයි මේ ඔබේ ආරාමයයි