පැවිදි වූ මොහොතේ දී සොයා ආ නිවන් මග පිලිබදව කරන පුනරාවර්ජනය