‘‘ සදහම් යාත‍්‍රා’’ Githel Ashirwada Pahan Poojawa | Ven Ganekande Chandarathana Thero | Rashmi TV