වෙසක් පොහෝ දින සත් ධර්ම දේශනය - 2018-04-29 ගෞරවණීය රතුපස්කැටියේ විමුක්තිරතන හිමි