2017-11-06 බඩල්කුඹුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සත්ධර්ම දේශනය