කෙලෙස් නැති කරනතෙක් තමන් ගැන අධි තක්සේරුවකට එන්න එපා Ven. Medagoda Abhayathissa Thero 2018-12- 04