වැල්ලවාය බුලුගල අරන්‍ය සේනාසනයේදී.... . . . 06/ 08/ 2017