2017 - 09 - 24 දින ශ්‍රී සම්බුද්ධ ජයන්ති මන්දිරයේ වූ සත්ධර්ම දේශනය