ග්‍රහ අපල දුරුකරන ආශිර්වාද බෝධි පූජාව ganekandechandarathana .ගනේකන්දේ චන්දරතන හිමි