පටිච්ච සමුප්පන්නව සිදුවේද ? නොමැතිනම් ඊට අමතරව වෙනත් ධර්මතාවයන්ද තිබිය හැකිද?