"මරක්කල - සක්කිලි - පරංගි" යනුවෙන් ආර්ය විනයේ අර්ථ ගැන්වෙන්නේ කෙසේද?