අභිධර්ම කරුණු ඇසුරෙන් කල හේතුඵල දහම ,පුද්ගලික දහම් සාකච්ඡාව