පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 10 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි