බුලු ගල අරණෙහි උතුම් වූ බෝධීන් වහන්සේ රෝපණය කල අවස්ථාව