හෙළදිව පැවති සත්ධර්ම චක්‍රවර්තී පාලන ක්‍රමයට සිදු වූයේ කුමක්ද?