කළුතර බොධිය ලඟ සද්දේ දැම්ම බෝරා ගැහැණිය | මේ රටට වෙන්න යන දේ සමිත හිමි අනතුරු අඟවයි