පන්චස්කන්දයක් තුලින් පමණක් කාම ගුණය දනවන වේදනාව සකස්වේද යන්න චිත්ත විති ඇසුරෙන් පහදා දෙන්න.