නිකිණි පොහොය දින සත්දර්ම දෙශනාව - 2 කොටස "සතර සතිපට්ඨානය"