අනිච්ච.., අනිච්ඡ.., අනිත්‍ය.., වචන පදවැල් ගොං පොරය...