Bhikkhu Welimada Jinalankara

# Date* Title Duration* (hh:mm:ss)
12021/05/11No 259 'උතුම් නිර්වාණ ධාතුව අවබොධ කළ යුතුයි' යන සිතුවිල්ල මහා බෝධිසත්වයන්වහන්සේට කෙසේ පහළ වීද?00:09:15
22021/05/11Sadaham Sawana || සිහියෙන් හා නුවණින් වචන භාවිතය || Ven Welimada Jinalankara Himi01:13:47
32021/05/09No 258 - සත්ව නොවන පුද්ගල නොවන නාම රූප ධර්මයන්ගේ සත්‍ය සවභාවය මතුකර දෙන වටිනා ධර්ම විග්‍රහයක්.00:12:26
42021/05/09Sadaham Sawana ||ඔබේ සිත පිළිබඳ ගැටළු සඳහා පිළිතුරු|| Ven Welimada Jinalankara Himi01:24:18
52021/05/08No 257 - රූප වේදනා ආදී ස්කන්ධයෝ ද, චක්ඛු සොත ආදී ආයතනයෝ ද අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වන්නේ කුමක් නිසාද?00:09:31
62021/05/07Sadaham Sawana ||චේතනා හා ප්‍රඥා විමුක්ති තත්ත්වය || Ven Welimada Jinalankara Himi01:06:10
72021/05/06Sadaham Sawana || ඔබට ආනාපාන සතිය වැඩීමට අවශ්‍ය සියලූම උපදෙස් මෙන්න|| Ven Welimada Jinalankara Himi00:42:30
82021/05/05No 175 - සෝවාන් ඵලයට පත්විය හැක්කේ බණ ඇසීමෙන් පමණක් ද?00:46:02
92021/05/04Sadaham Sawana || මේ උපදෙස් අනුව ඔබද භාවනාවේ යෙදෙන්න || Ven Welimada Jinalankara Himi01:29:07
102021/05/04No 256 - දැන ගන්නා ගතිය හෙවත් 'හිත' හඳුනා ගැනීම සහ ධාතු ස්වභාවයන් පිළිබඳව අප විසින් දැන ගතයුතු ...00:09:57
112021/05/03Sadaham Sawana ||නිවන ආවරණය කරන දස සංයෝජන හා ඉන් මිදීමට මග || Ven Welimada Jinalankara Himi02:08:36
122021/05/02Sadaham Sawana ||උදය සූත්‍රය ඇසුරින් හෙලි පෙහෙලි වන ධර්ම පර්යාය ||Ven Welimada Jinalankara Himi01:01:52
132021/05/01No. 255 - අනායාසයෙන් සිදු වන ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස 'ආනාපාන සති භාවනාවක්' බවට පත්වන අවස්ථාව.00:10:29
142021/04/29No 254 - කාමාවචර සහ රූපාවචර භුමි වල ඒ ඒ භූමීන්ට සුදුසු පරිදි රූප ඇතිවීමටත් අරූපාවචර භූමියේ.....00:18:41
152021/04/27No 253. (2) අපුඤ්ඤාභිසංඛාර සහ පුඤ්ඤාභිසංඛාර රැස් කිරීමේදී අවිද්‍යාව බලපාන ආකාරය.00:10:58
162021/04/25No 253 - (1) කාය, වාග්, මනෝ යන ද්වාරයන් ඇසුරින් සංස්කාරයන්ගේ හටගැනීම පිළිබඳ වටිනා පැහැදිලි කිරීමක්.00:11:22
172021/04/25Sadaham Sawana || මෙම දහම් සාකච්ඡාවෙන් ඔබේ ධර්ම ගැටළු විසඳේවි|| Ven Welimada Jinalankara Himi01:38:08
182021/04/23No 174 - චිත්ත චෛතසික ධර්මයන්ගේ සතර සම්ප්‍රයෝග ලක්ෂණ පිළිබඳ ඉතාමත් සරල පැහැදිලි කිරීමක්.00:48:30
192021/04/22Sadaham Sawana|| මෙම ධර්ම කරුණු මත ඔබේ සිත පවත්වන්න || Ven Welimada Jinalankara Himi01:10:11
202021/04/21No 252 - (2) දවස පුරා වැඩිපුර පහළවන මෝහ මූල සිත් වල බලපෑම සහ අකුසල් සිත් හේතුවෙන් බලවත් කුසල් .....00:11:28
212021/04/21Sadaham Sawana ||වැදගත් දහම් සාකච්ඡාවක් || Ven Welimada Jinalankara Himi01:10:55
222021/04/21ගද්‌දුලබද්‌ධ සූත්‍රය 2 18.04.202101:13:54
232021/04/20Sadaham Sawana|| අප අත්දකින ලෝක හා භවයන් || Ven Welimada Jinalankara Himi01:13:07
242021/04/20චිත්තය , භාවංගය , ඛණය 18.04.202100:28:42
252021/04/20මරණාසන්න මොහොතේදී ඔබ කුමක් කලයුතුද? 17.04.202100:09:47
262021/04/19No 252 - (1) එදිනෙදා සිදුකරන ක්‍රියාකාරකම් වලින් කර්ම රැස්වන ආකාරය සහ පෙර කර්ම විපාක දෙන ආකාරය.00:12:00
272021/04/19Sadaham Sawana ||දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය ගැන මනා වැටහීමක් ඇතිකර ගැනීමට || Ven Welimada Jinalankara Himi01:20:14
282021/04/19ගද්දුල බද්ධ සූත්‍රය 1 ~ 17.04.202101:00:49
292021/04/18මහණකමේ අරමුණ 17.04.202100:47:43
302021/04/17No 251 - විදසුන් වැඩීමේදී දසවිධ විදර්‍ශනා උපක්ලේශයන්ගෙන් සිතමුදවාගෙන ඉදිරියට යායුතු ආකාරය.00:30:28
312021/04/16Sadaham sawana ||කායානුපස්සනාව තුලින් සප්ත බොජ්ජංග වැඩෙන ආකාරය ||Ven Welimada Jinalankara Himi00:58:09
322021/04/16No 250 - 'ශූන්‍යතාවය' තේරුම් ගතයුත්තේ කෙසේද ?00:11:39
332021/04/15Sadaham Sawana ||සෑම ක්‍රියාවකටම නිසි ප්‍රථිඵලයක් ලැපෙන විධිය ||Ven Welimada Jinalankara himi01:27:43
342021/04/13No 249-අතීතයේ සිදුකරන ලද කුසල්, අකුසල් අරමුණු කරමින් ඤාණ සම්ප්‍රයුක්ත කුසල් සිත් පහළ කරගන්නා ආකාරය00:11:58
352021/04/13Sadaham Sawana This sermon specially focus to your child.listen it Ven Welimada Jinalankara Himi00:49:16
362021/04/11No 173-ඝන සංඥාවට තදින්ම බැදී සම්මුතිය තුල සිරවී සිටින අපට ඉන් මිදී යෑමට උපකාර වන දහම් කරුණු කීපයක්.01:41:45
372021/04/10No 248 - පඤ්චද්වාරික සිත් සහ මනෝද්වාරික සිත් පිළිබඳ වටිනා ධර්ම විග්‍රහයක්.00:10:18
382021/04/07No 247 - කුසල අභිඤ්ඤා - ක්‍රියා අභිඤ්ඤා සිත් දෙක පිළිබඳව සහ ප්‍රඥාවෙන් පෝෂණය වූ සිතකට ප්‍රඥප්තිය..00:12:22
392021/04/05No 246 - 3 (අවසාන කොටස) පච්‌චුප්‌පන්‌නානං ධම්‌මානං විපරිණාමානුපස්‌සනෙ පඤ්‌ඤා උදයබ්‌බයානුපස්‌සනෙ ඤාණං00:09:55
402021/04/03No 246 - (2) අවිද්‍යා, තණ්හා, කර්ම, ආහාර යන හේතු නිසා රූප හටගැනීම නුවණින් දැකීම පිළිබඳව සහ......00:12:53
412021/04/03Sadaham Sawana||බොජ්ජංග ධර්ම වැඩීම ඉතා පැහැදිලිව මනසට ධාරණය කරගන්න || Ven. Welimada Jinalankara Himi01:13:33
422021/04/01No 246 - අවිජ්ජානීවරණානං තණ්හාසංයොජනානං... ඇත්ත නොදන්නා කම නිසා ඇලීම් බැඳීම් ඇති වීමෙන් කර්ම ....00:13:30
432021/04/01Sadaham Sawana|| මහා වේදල්ල සූත්‍රය 01|| Ven. Welimada Jinalankara Himi01:56:10
442021/04/01Sadaham Sawana || මහා වේදල්ල සූත්‍රය 02 || Ven. Welimada Jinalankara Himi02:05:09
452021/03/31Sadaham Sawana || චූල වේදල්ල සූත්‍රය ||Ven Welimada Jinalankara Himi02:07:36
462021/03/30No 172 -19 වන ත්‍රිකය - අතීතාරම්‌මණා ධම්‌මා. අනාගතාරම්‌මණා ධම්‌මා. පච්‌චුප්‌පන්‌නාරම්‌මණා ධම්‌මා..01:27:05
472021/03/29Sadaham sawana සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත ඤාණ සම්පයුත්ත අසඞ්ඛාරික සිත Ven Welimada Jinalankara Himi01:58:17
482021/03/29No 245 - කුසලච්ඡන්‍දය පිළිබඳ ඇසු ප්‍රශ්ණයකට ගෞරවණීය ස්වාමින්වහන්සේ විසින් ලබා දුන් වටිනා පිළිතුරක්00:09:03
492021/03/26No 244 - අප විසින් නිරන්තරයෙන්ම සිහියේ තබාගත යුතු චිත්ත චෛතසික කීපයක කෘත්‍යය ස්වභාවයන්.00:08:49
502021/03/26Sadaham Sawana|| ප්‍රතිපදා ඥාන දර්ශන විශුද්ධිය යනු කුමක්ද? Ven. Welimada Jinalankara Himi00:41:09
512021/03/25Sadaham Sawana||සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත ඤාණ සම්පයුත්ත අසඞ්ඛාරික සිත|| Ven. Welimada Jinalankara Himi01:58:17
522021/03/25No 171 - අතීත අනාගත වර්තමාන පඤ්චස්කන්ධයන් සම්මර්ශනය කිරීම.01:36:06
532021/03/23No 243 - "චෙතනාහං, භික්ඛවෙ, කම්මං ..(දෙවන කොටස) කර්මය සහ කර්ම විපාකය පිළිබඳ අතීත කථා ප්‍රවෘත්තියක්.00:11:54
542021/03/22No 170 - කර්මය සත්වයන් කෙරෙහි බලපාන ආකාරය01:41:44
552021/03/22නිරෝධය 21.03.202101:44:43
562021/03/21කම්ම විපාක ඥානය - Bhante Jinalankara01:41:44
572021/03/21No 243 - "චෙතනාහං, භික්ඛවෙ, කම්මං වදාමි. චෙතයිත්වා කම්මං කරොති - කායෙන වාචාය මනසා".00:11:33
582021/03/20ධර්ම දේශණාව සහ සාකච්චාව 20 03 202101:06:10
592021/03/19No 242 - සල්ලේඛ ප්‍රතිපදාව (තුන්වන කොටස)00:10:43
602021/03/18No 242 - සල්ලේඛ ප්‍රතිපදාව (දෙවන කොටස)..00:10:34
612021/03/15No 242 - සල්ලේඛ ප්‍රතිපදාව (පළමුවන කොටස) දිට්ඨ ධම්ම සුඛ විහරණය සහ ශාන්ත විහරණය.00:08:18
622021/03/14No 241 - “අත්තානො ලොකො අනභිස්සරො” = සත්‍වයාට පිහිට වන්නට සමත් කෙනෙකු නැත, සනසන්නට කෙනෙකු නැත.00:10:19
632021/03/11No 240 - ධර්ම අවබෝධය පිණිස අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු චෛතසික වීර්‍ය.00:09:59
642021/03/09No 239-ආරම්මණය සියුම් වීමත් සමග සියුම් ස්වභාවයක් ගන්නා සිත, අවසානයේදී නිර්වාණ ධාතුව අරමුණු කිරීම.00:10:11
652021/03/07No 238 - ඍද්ධි ප්‍රාතිහාර්ය පෑම පිළිබඳව සහ කාය විඤ්ඤත්තිය පිළිබඳ විග්‍රහයක්.00:10:20
662021/03/06No 169 - සිව්පිළිසිඹියාපත් ඥාණ පිළිබඳ වටිනා ධර්ම විග්‍රහයක්00:20:39
672021/03/06සිව්පිළිසිඹියාපත් ඥාණය - Bhante Jinalankara00:20:39
682021/03/05No 237 අප විසින් සිහියේ තබාගත යුතු වටිනා ගථාරත්නයක් සහ භාවනාව පිළිබඳ දැන ගතයුතු තවත් වටිනා කරුණු00:10:02
692021/03/03No 236 - නීවරණ ධර්ම යටපත් කරමින් ඉතාමත් ශාන්ත වූ ඉතාමත් ප්‍රභල වූ සමාධියකට හිත පත් කරගැනිමේ මග.00:13:15
702021/03/02No 235 - පරමාර්ථ ධර්ම සහ ප්‍ර‍ඥප්ති පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක්.00:05:23
712021/02/28No 234 - සක්මන් භාවනාව පිළිබඳව ඇසූ ප්‍රශ්නයකට ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් ලබා දුන් පිළිතුරක්.00:10:42
722021/02/25No.233 - බුදුරජාණන්වහන්සේ විසින් බොහෝ ලෙස වර්ණනා කරන ලද අශ්ඨාංග උපෝසථ සීලය මෙනෙහි කිරීම.00:07:12
732021/02/25No 232 - මව් කුසේ හටගන්නා කලලයට කර්මය බලපාන ආකාරය. (තුන්වන කොටස)00:11:25
742021/02/23 Ven Welimada Jinalankara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 7 - Dhamma sermon Bana 706:17:27
752021/02/23No 232 - (දෙවන කොටස) මවු කුසක හටගන්නා දරු ගැබක් අනුක්‍රමයෙන් වැඩෙන ආකාරය00:10:00
762021/02/22Sadaham sawana|| මානසික පීඩාවන් ඉවත්කර ගැනීමට ||Ven welimada jinalankara himi01:29:56
772021/02/21No 232 - ඉන්‍දක නම් වූ යක්‍ෂයාට ඇති වූ ප්‍රශ්නයක්. (පළමුවන කොටස )00:10:05
782021/02/19Sadaham Sawana|| මොනවාද මේ විමුක්ති පරිපාචනීය ධර්ම ||Ven welimada jinalankara himi00:42:28
792021/02/19No 231 - (දෙවන කොටස) නොයෙකුත් සවරූප වලින් පැමිණෙන මාර බාධක.00:10:25
802021/02/17No 231 - (පළමුවන කොටස) එදිනෙදා ජීවිතයේදී 'මාර' ධර්ම හඳුනා ගැනීමේ ඇති වටිනා කම. to be continued00:10:57
812021/02/15Sadaham Sawana||කුමක්ද මේ මග්ගාමග්ග ඤාණදස්සන විශුද්ධිය || Ven. Welimada jinalankara Himi00:43:42
822021/02/14No 230 (දෙවන කොටස) අපට උපතින්ම උරුම වූ මරණය පිළිබඳව මෙනෙහි කළ යුතු ආකාරය.00:11:47
832021/02/14සතර සෘදිපාද ධර්ම විස්තරය 14.02.202100:51:05
842021/02/14ආදරය , ප්‍රේමය, මෛත්‍රිය 14.02.202100:42:06
852021/02/14වැලන්ටයින් දිනය 14.02.202100:16:53
862021/02/13සතර සෘදිපාද ධර්ම 13.02.202100:48:46
872021/02/13ආචාර්ය ජාතකය 13.02.202100:48:36
882021/02/13No 168 - දන් දීමේදී අප විසින් දැන ගත යුතු බොහෝ කරුණු ඇතුලත් වටිනා ධර්ම සාකච්ඡාවක්.01:17:59
892021/02/13ප්‍රශ්ණ සහ පිළිතුරු - දානය - Bhante Jinalankara01:17:59
902021/02/12No 230 - මේ කාලයට වඩාත් සුදුසු, බොහෝ ආනිසංස දායක වටිනා භාවනාවක්.00:10:04
912021/02/11Sadaham Sawana ||පට්ඨාන ධර්ම යනු මොනවාද? Ven. Welimada Jinalankara Himi01:31:12
922021/02/11No 167 - හිත පිළිබඳව සහ මහා ප්‍රජාපතී ගෝතමීන් වහන්සේට දේශනා කළ දහම් කරුණු ඇතුලත් ධර්ම සාකච්ඡාවක්.01:01:25
932021/02/11No 229 - නිර්මල වූ නිර්වාණ ධාතුව අවබෝධ කර ගැනීමට පිහිටවන තුණුරුවන් නිවැරැදිව සරණ යායුතු ආකාරය.00:06:47
942021/02/10Sadaham Sawana || නෛර්යානික ධර්ම යනු කුමක්දැයි හඳුනා ගන්න || Ven. Welimada Jinalankara Himi01:44:24
952021/02/08No 228 - චාගානුපස්සනාව වඩන අයුරු සහ දානයේ අනුසස් මෙනෙහි කිරීම පිළීබඳ පැනයක්00:09:17
962021/02/07No 166 - උතුම් වූ මහා ප්‍රජාපතී ගොතමීන් වහන්සේ.01:21:31
972021/02/07මහා ප්‍රජාපතී ගෝතමියගේ ගුණ වැයූ පුජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ01:21:31
982021/02/07No 227 - මනෝද්වාරික චිත්ත වීථි වලට සම්බන්ධ කරුණු (අවසාන කොටස) 'වීථි සිත්'00:10:30
992021/02/04No 227 - මනෝද්වාරික චිත්ත වීථි වලට සම්බන්ධ කරුණු (දෙවන කොටස)00:09:56
1002021/02/02No 227 - මනෝද්වාරික චිත්ත වීථි වලට සම්බන්ධ වටිනා කරුණු කීපයක් (පළමුවන කොටස)00:10:32
1012021/01/31No 165 - සතර ඉද්ධිපාද, උපචාර සමාධි, ධ්‍යාන අවස්ථාව ආදී බොහෝ දහම් කරුණු ඇතුලත් වටිනා ධර්ම දේශනාවක්01:16:11
1022021/01/30No 256 - අපගේ ස්වාමී වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සතු අති පරිශුද්ධ වූ දිබ්බචක්ඛු ඥානය පිළිබඳ ....00:09:14
1032021/01/28No 255 - (3) නාම රූපයන් ගේ ප්‍ර‍ත්‍යය පිරිසිඳීමෙන් තුන් කල්හි පැවැති සැක දුරු කර ගන්නා ආකාරය.00:11:26
1042021/01/2706 දඹදිව කතිකාවතෙන් ඔබ්බට පියවර හතක්, රාජකීය පණ්ඩිත මිස්සක කමලසිරි ස්ථවිරයන් වහන්සේ02:19:25
1052021/01/27No 225 - ( දෙවන කොටස) කංඛාවිතරණ විසුද්ධිය.00:10:44
1062021/01/27No 164 - චූල වෙදල්ල සූත්‍රය01:46:57
1072021/01/25No 225 - නිර්වාණගාමීනී මාර්ගයේදී පළමුවෙන්ම ප්‍රගුණ කළ යුතුවන සීල ප්‍රතිපදාව.00:10:37
1082021/01/23No 224 - ශ්‍රද්ධාවේ ප්‍රභේද (දෙවන කොටස)00:10:51
1092021/01/22No 163 - අරියපරියෙසන සූත්‍රය (3)01:16:04
1102021/01/21. No 224 - (පළමුවන කොටස ) ශ්‍රද්ධාවේ ප්‍රභේද00:12:56
1112021/01/19No 223 - (දෙවන කොටස) ආනාපානසති භාවනාවේ දී ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස නොදැනෙන අවස්ථාවකදී ගතයුතු පියවර.00:09:26
1122021/01/17ආර්ය පර්යේෂණය 2 17.01.2021 Ariyapariyesana Sutta: The Noble Search01:50:25
1132021/01/16No 223 - (පළමුවන කොටස)ආනාපානසති භාවනාවේ දී ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස නොදැනෙන අවස්ථාවකදී ගතයුතු පියවර.00:11:56
1142021/01/16No 222 (දෙවන කොටස) ආර්‍ය් ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ කෙනෙක් තුල පවතින උතුම් ගුණ සතර.00:10:39
1152021/01/16ආර්ය පර්යේෂණය 1- Ariyapariyesana Sutta Part 1 : The Noble Search 16.01.202101:12:22
1162021/01/16ආනාපානසති භාවනාව 16.01.2021 Anapanasati Meditation00:20:58
1172021/01/13No 162 - අක්ඛණ සූත්‍රය ඇසුරින් පැවැත්වූ වටිනා ධර්ම දේශනාවක්.00:54:38
1182021/01/13No 222 - (පළමුවන කොටස) උතුම් වූ ආර්ය ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ කෙනෙකු සහ සක්විති රජතුමකු අතර ඇති වෙනස.00:09:19
1192021/01/13No 221 (තුන්වන කොටස) ආනාපාන සති භාවනාව වැඩීමේදී භාවිතා කරන ගණන් කිරීමේ ක්‍රමය ඇතුළු තවත්....00:10:46
1202021/01/10No 161 - ආනාපාන සති භාවනාව තුලින් විදර්ශනාවට හැරෙන ආකාරය.00:33:53
1212021/01/09අනාපානසති සමධියෙන් විපස්සනාවට - Bhante Jinalankara00:33:53
1222021/01/08Sadaham Sawana ඉපදීම පැවැත්ම නිමිති ආයූහන ප්‍රතිසන්ධි නැති උතුම් නිර්වාණය Welimada jinakankara Himi01:12:06
1232021/01/08No 221 - (2) කිසිවක් උපාදානය නොකරන සිත නාමරූප ධර්මයන්ගෙන් ගැලවී ඉවත් වී නිර්වාණය දෙසට යොමුවීම.00:10:25
1242021/01/06No 221 - (පළමුවන කොටස) උතුම් වූ සතිපඨාන සූත්‍ර දේශනාවේ සඳහන් ධර්ම කාණ්ඩයක් පිළිබඳ විග්‍රහයක් .00:11:05
1252021/01/04No 220 - සංඝ භේදය සිදුවන ආකාරය සහ සිදුනොවන ආකාරය.00:11:53
1262021/01/03160) දස සංයෝජන ධර්ම02:08:36
1272021/01/03No 219 - ඉතාමත් කරදකාරී ස්වභාවයෙන් යුක්ත ශරීරයක් ඇතිවීමට හේතු වූ ධර්ම හඳුනා ගතයුතු ආකාරය.00:07:48
1282021/01/02දස සංයෝජන - Bhante Jinalankara02:08:36
1292020/12/31No 218 - (දෙවන කොටස) අක්‌ඛෙය්‍යං අපරිඤ්‌ඤාය, යොගමායන්‌ති මච්‌චුනො00:10:06
1302020/12/30'No 218 - (පළමුවන කොටස ) අක්‌ඛෙය්‍යසඤ්‌ඤිනො සත්‌තා, අක්‌ඛෙය්‍යස්‌මිං පතිට්‌ඨිතා;අක්‌ඛෙය්‍ය..00:10:40
1312020/12/28No 217 - ‘‘සද්ධාය තරති ඔඝං, අප්පමාදෙන අණ්ණවං; වීරියෙන දුක්ඛං අච්චෙති, පඤ්ඤාය පරිසුජ්ඣතී’’ති.00:10:57
1322020/12/26ප්‍රශ්ණ සහ පිළිතුරු - චුති සිත - Bhante Jinalankara01:24:32
1332020/12/26No 159 - සිත පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු වැඩසටහනක්01:24:17
1342020/12/26No 216 - (2) සැරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ සහ මහාකොට්ඨිත මහරහතන් වහන්සේ අතර ඇති වූ ධර්ම සාකච්ඡාවක්00:10:38
1352020/12/23No 216 - (1) සැරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ සහ මහාකොට්ඨිත මහරහතන් වහන්සේ අතර ඇති වූ ධර්ම සාකච්ඡාවක් .00:10:29
1362020/12/22භාවනා උපදෙස් ~ 20 12 202001:29:06
1372020/12/22No 215 - නික්ලේෂි උතුමන් වහන්සේලාගේ සිත්වල සහ පුථුජ්ජන සිත්වල පහළ වන චේතනාවේ වෙනස.00:09:32
1382020/12/20No 214 - (2) දෙවියන්ටත් මනුස්සයන්ටත් කැමති කැමති දේ ලබා දෙන, තමා අතහැර නොයන 'අනුගාම්ක නිධානය'.00:10:45
1392020/12/19දෘෂ්ටි 4 ~19.12.202001:26:10
1402020/12/19උපෝසතය 19.12.202000:19:04
1412020/12/19No 158 - චේතෝ විමුත්තිය සහ පඤ්ඤා විමුත්තිය01:06:09
1422020/12/19චේතෝ විමුක්තිය ප්‍රඥා විමුක්තිය - Bhante Jinalankara01:06:09
1432020/12/18No 214 - (පළමුවන කොටස) නිධාන 4 = ථාවර නිධාන - ජඞ්ගම නිධාන - අඞ්ගසම නිධාන - අනුගාමික නිධාන00:10:57
1442020/12/15No 212 - සීමා රහිතව සියලුම සංස්කාරයන් කෙරෙහි අනිත්‍ය සංඥාව වැඩීමෙන් ලැබිය හැකි ආනිසංස.00:09:38
1452020/12/15No 213 - සම්මා දිට්ඨියෙන් සමන්නාගත වූ සෝවාන් ආර්යන් වහන්සේලා තුල නොපිහිටන ධර්ම.00:11:19
1462020/12/14No 157 - ආනාපානසති භාවනාවට අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් සහ තවත් වටිනා දහම් කරුණු ඇතුලත් ධර්ම සාකච්ඡාවක්00:42:29
1472020/12/14භාවනාව යනු කුමක්ද? - Bhante Jinalankara00:42:28
1482020/12/12No 211 - දුක යනු කවරේද ?00:10:38
1492020/12/11No 156 - උදය සුත්‍රය ඇසුරින් පවතවන ලද වටිනා ධර්ම දේශනාවක්01:01:51
1502020/12/10No 210. - සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍ය ලක්ෂණය දුක්ඛ ලක්ෂණය අනාත්ම ලක්ෂණය බැලීමේ ප්‍රතිලඵලයක් වශයෙන් ....00:10:07
1512020/12/08No 209 - සද්ධර්මයාගේ නැතිවීම පිණිස, අන්තර්ධානවීම පිණිස පවත්නා කරුණු.00:10:49
1522020/12/05No 208 බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා නොකරණ ලද නමුත් එසේයයි සමාජගත වී තිබෙන සත්‍ය නොවන ප්‍රකාශනයක්.00:04:39
1532020/12/03No 207 - (අවසාන කොටස) 'වයලක්‌ඛණවිපස්‌සනාව' සහ 'සක්කාය දිට්ඨිය' පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු00:12:59
1542020/12/02No 207 - (3) විදර්ශනා භාවනාවේදී ක්‍රියාත්මකවන විශේෂිත ඤාණ අවස්ථාවක් 'පටිසඞ්ඛා විපස්සනාව'00:09:58
1552020/11/30No 155 - අචේල කස්සප සූත්‍රය01:44:20
1562020/11/29No 207 - (දෙවන කොටස) 'පටිසඞ්‌ඛා භඞ්‌ගානුපස්‌සනෙ පඤ්‌ඤා විපස්‌සනෙ ඤාණං'00:09:01
1572020/11/28No 154 - නොඇලී නොබැඳි සිත පවත්වමින් සැපසේ ජීවත්වීම පිණිස එකළොස් ආකාරයට පඤ්චඋපාදාන ස්කන්ධය මෙනෙහි..00:47:53
1582020/11/28විපස්සනාව වැඩීම - Bhante Jinalankara00:47:53
1592020/11/27No 207 - විදර්ශනා භාවනාවේදී ක්‍රියාත්මකවන විශේෂිත ඤාණ අවස්ථාවක්.00:10:51
1602020/11/26No 206 - නිතර නිතර මෙනෙහි කළ යුතු, ඉපද ඉපද බිඳි බිඳී යන අනිත්‍ය වූ දුක්ඛ වූ අනාත්ම වූ 'සංඥාව'00:10:46
1612020/11/24No 205 - පටිසම්භිදා ඤාණ ධර්ම (හතරවන කොටස) ‘‘පටිභානනානත්‌තෙ පඤ්‌ඤා පටිභානපටිසම්‌භිදෙ ඤාණං’’.00:09:42
1622020/11/23No 153 - 22.11.20 වන දින ධම්ම ගවේසී භාවනා මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වූ උතුම් කඨිනානිසංස ධර්ම දේශනාව.01:26:20
1632020/11/23No 152 - ගෞරවණීය ස්වාමින්වහන්සේ වැඩ සිටින වෙලිංටන් ධම්ම ගවේසී භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ වැඩ සිටින .....01:11:38
1642020/11/21No 205 - පටිසම්භිදා ඤාණ ධර්ම (තුන්වන කොටස) ‘‘නිරුත්‌තිනානත්‌තෙ පඤ්‌ඤා නිරුත්‌තිපටිසම්‌භිදෙ ඤාණං’’.00:10:19
1652020/11/19No 205 - පටිසම්භිදා ඤාණ ධර්ම (දෙවන කොටස) ‘‘අත්‌ථනානත්‌තෙ පඤ්‌ඤා අත්‌ථපටිසම්‌භිදෙ ඤාණං’’.00:11:47
1662020/11/18No 151 - කිසිම ආරක්ෂාවක් නැති අප්‍රමාණ දුක් ගොඩකින් පිරුණු පඤ්චක්ඛන්ධය පිළිබඳ වටිනා දහම් මනසිකාරයක්00:34:08
1672020/11/17මහා විපස්සනාව (දුක්ඛ 02) - Bhante Jinalankara00:34:08
1682020/11/17No 205 - පටිසම්භිදා ඤාණ ධර්ම (පළමුවන කොටස) - 'ධම්මනානත‍්තෙ පඤ‍්ඤා ධම්මපටිසම්භිදෙ ඤාණං’00:08:51
1692020/11/15No 150 - ඉපදීමක් පැවැත්මක් නිමිත්තක් ආයූහනයක් ප්‍රතිසන්ධියක් නැති ශාන්ත වූ උතුම් නිර්වාණ ධාතුව.01:12:05
1702020/11/13No 204 - සෝවාන් සකෘදාගාමී අනාගාමී ආර්‍යන් වහන්සේලාට පිහිටන උතුම් ගුණ.00:11:56
1712020/11/11No 203 - අන්‍යෝන්‍යය සබඳතා ආරක්ෂාකාරී ලෙස පවත්වාගෙන යෑම පිණිස අප විසින් දැනගත යුතු වටිනා කාරණාවක්.00:09:55
1722020/11/09No 202 - ජරාවෙන් සහ මරණයෙන් නිරන්තරයෙන් ගිනිගෙන දැවෙන අපේ ජීවිත වලින් සැපයක් අර්ථයක් සලසා ගැනීමට00:10:58
1732020/11/07No 149 - විදර්ශනා භාවනාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු01:01:04
1742020/11/07ප්‍රශ්ණ සහ පිළිතුරු - නාම රූප - Bhante Jinalankara01:01:04
1752020/11/07No 148 - ස්වාමියා වෙනුවෙන් භාර්යාවගේ යුතුකම්01:33:47
1762020/11/05No 201 - ලෙඩ දුක් බහුල මෙම කාලයේ සම්මාදිට්ඨියෙහි පිහිටා වැඩ කටයුතු කළ යුතු බව00:10:53
1772020/11/04No 147 - කෙලෙස් ගිනි නිවන නිබ්බෙධික ධර්ම පරියාය.01:30:37
1782020/11/03No 200 - ආදීනව ඤාණය (අවසාන කොටස) සාධූ ! සාධූ ! සාධූ !00:11:08
1792020/11/02No 200 - (තුන්වන කොටස) උප්පාද - පවත්ත - නිමිත්ත - ආයූහන යන කරුණු 4 පිළිබඳ වටිනා අර්ථ විග්‍රහයක්00:11:13
1802020/11/01No 146 - විදර්ශනා භාවනාව01:38:07
1812020/11/01විදර්ශනා භාවනාව - Bhante Jinalankara01:38:07
1822020/10/30No 200 - (දෙවන කොටස) 'ආදීනව ඤාණය' to be continued...00:10:13
1832020/10/29No 200 - (පළමුවන කොටස) - "අපි නිවනින් ඈත්වීමට හේතුව"00:10:59
1842020/10/27No 199. දේවදූත සූත්‍රය (3 කොටස) ජීවිත වලට සම්බන්ධ වී පවතින කර්මීය බැඳීම් පිළිබඳ සත්‍යය කථාවක්.00:09:58
1852020/10/26No 199 - දේවදූත සූත්‍රය (දෙවන කොටස) 'දේවදූතයන් පස් දෙනා'00:10:38
1862020/10/25‘No 145 - ‘පඤ්චහි ඛො, ගහපතිපුත්ත, ඨානෙහි සාමිකෙන පච්ඡිමා දිසා භරියා පච්චුපට්ඨාතබ්බා - සම්මානනාය.....01:13:46
1872020/10/25No 144 - ප්‍රශ්ණ සහ පිළිතුරු - සක්මන් භාවනාව00:30:34
1882020/10/24ප්‍රශ්ණ සහ පිළිතුරු - සක්මන් භාවනාව - Bhante Jinalankara00:30:34
1892020/10/24No 143 - දුන්‌නිග්‌ගහස්‌ස ලහුනො, යත්‌ථකාමනිපාතිනො; චිත්‌තස්‌ස දමථො සාධු, චිත්‌තං දන්‌තං සුඛාවහං.01:10:10
1902020/10/22No 199 - (පළවන කොටස) "දයාය පාරමී චිත්වා පඤ්ඤායත්තානං උද්ධරී" තුන්ලෝකාග්‍ර වූ ....00:11:31
1912020/10/21No 198 - නා නා ප්‍රකාර අරමුණු නිසා නිරන්තරයෙන්ම දැවෙමින් පීඩා විඳින සිත අවසානයේදී නීවී සැනසී යෑම00:11:26
1922020/10/19No 142 - වස්සකාර සූත්‍රය ඇසුරින් සිදු කළ වටිනා ධර්ම විග්‍රහයක්01:10:54
1932020/10/18නිරෝධ සූත්‍රය ප්‍රශ්ණ සහ උත්තර 18.10.202001:40:35
1942020/10/18No 197 - චක්ඛුං උදපාදි, ආලොකො උදපාදි යන වචන පිළිබඳව සහ දාරුචීරිය ස්වාමීන්වහන්සේගේ රහත් වීම .....00:10:11
1952020/10/17ඉෂ්ට සූත්‍රය 17.10.202001:20:18
1962020/10/17ශීල අධිශ්ටානය 17.10.202000:14:38
1972020/10/17No 196 - (දෙවන කොටස) සමාධිය යනු කුමක්ද?00:08:41
1982020/10/16No 141 - උතුම් වූ ආර්යන්වහන්සේලාගේ ගුණ01:04:03
1992020/10/14No 196 - (පළමුවන කොටස) සිහිය යනු කුමක්ද? නුවණ යනු කුමක්ද ? විඤ්ඤාණය යනු කුමක්ද ?00:08:15
2002020/10/12No 140 - පඤ්චස්කන්ධය දුක් වශයෙන් දස ආකාරයකට මෙනෙහි කිරීම.00:39:49
2012020/10/11No 195 - බාධාවකින් තොරව නිර්වාණ ධාතුව අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස ආරක්ෂා කර ගත යුතු උතුම් සීල සම්පත්තිය.00:07:16
2022020/10/11මහා විපස්සනාව හැඳින්වීම - Bhante Jinalankara00:27:29
2032020/10/11මහා විපස්සනාව (දුක්ඛ) - Bhante Jinalankara00:39:49
2042020/10/09No 194 (දෙවෙනි කොටස) පටිඝ සම්ඵස්සය සහ අධිවචන සම්ඵස්සය00:05:20
2052020/10/09No 139 - බොජ්ඣංග ධර්ම පිළිබඳ ධර්ම දේශනා මාලාව - (අවසානකොටස)01:05:26
2062020/10/07No 194 - (පළවෙනි කොටස) අධිවචන, නිරුත්ති සහ ප්‍රඥප්ති00:10:34
2072020/10/05No 193 - තමා තුලින් ධර්මය දකින ආකාරය00:11:44
2082020/10/04No 138 - මහා විපස්සනාව01:32:27
2092020/10/04මහා විපස්සනාව - Bhante Jinalankara01:32:27
2102020/10/03No 137 - ‘‘‘මාරො, මාරො’ති, භන්තෙ, වුච්චති. කිත්තාවතා නු ඛො, භන්තෙ, මාරො හොතී''ති?01:13:06
2112020/09/30No 192 - චෙතොවිමුත්තිය00:10:18
2122020/09/29No 136 - බොජ්ඣංග ධර්ම බහුල ලෙස වැඩීමෙන් බලාපොරොත්තු විය යුතු ආනිසංස.01:28:28
2132020/09/28No 191 (තුන්වන කොටස) ධාර්මිකව ගුණවත් ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙකුට වුවත් ඇතිවිය හැකි දුක්.00:11:38
2142020/09/26ප්‍රශ්ණ සහ පිළිතුරු - ධර්ම සාකච්ඡා 01 - Bhante Jinalankara01:02:02
2152020/09/26No 135 - ‘‘ඉදං ඛො පන, භික්ඛවෙ, දුක්ඛං අරියසච්චං.........."01:20:14
2162020/09/26No 191 - (දෙවෙනි කොටස) කාමභෝගී ජීවිත වලට ලැබෙන අනෙකුත් දුක් ස්වභාවයන් .. to be continued ...00:09:49
2172020/09/25No 134 - බොජ්ඣංග ධර්ම පිළිබඳ ධර්ම දේශනා මාලාව - (5)01:11:27
2182020/09/23No 191 - (පළවෙනි කොටස) කාමභෝගී ජීවිත වලට ලැබෙන දුක් අතරින් පළවෙනි දුක = වස්තුව නැතිකම ..00:10:27
2192020/09/22No 190 - ආචයගාමි ත්‍රිකය (හතරවන කොටස) භාවනා කිරීමේදී දැනගතයුතු තවත් වටිනා කරුණු කීපයක් සහ ...00:09:29
2202020/09/20No. 133. විදර්ශනා භාවනාව පිළිබඳව ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු00:58:08
2212020/09/20ප්‍රශ්ණ සහ පිළිතුරු - විදර්ශනා භාවනාව - Bhante Jinalankara00:58:08
2222020/09/19No 190 - ආචයගාමි ත්‍රිකය (තුන්වන කොටස)00:09:51
2232020/09/17No 190 - ආචයගාමිනී ත්‍රිකය (දෙවන කොටස) ආචයගාමිනො ධම්මා - අපචයගාමිනො ධම්මා00:10:32
2242020/09/16No 190 (පළවෙනි කොටස ) ආචයගාමී ත්‍රිකය (ආචය' සහ 'අපචය' යන වචන දෙකේ අර්ථය පැහැදිලි කරදීම)00:11:13
2252020/09/13No.189 (අවසාන කොටස) නිවන් දැකීම පිණිස අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය පුරුදු .......00:06:32
2262020/09/12මහා වේදල්ල සූත්‍රය 03 - Bhante Jinalankara01:16:28
2272020/09/12No 189 - (දෙවන කොටස) චතුරාර්‍ය් සත්‍යය ධර්මයන් අවබෝධ කර ගැනීමට කැමති සෑමදෙනා විසින්ම පුරුදු.....00:08:37
2282020/09/12NO. 132 - "චෙතනාහං, භික්‌ඛවෙ, කම්‌මං වදාමි. චෙතයිත්‌වා කම්‌මං කරොති – කායෙන වාචාය මනසා"01:27:42
2292020/09/11No 131 - බොජ්ඣංග ධර්ම පිළිබඳ ධර්ම දේශනා මාලාව - (4)01:03:44
2302020/09/10No 130 - Special Sermon Focused On Children00:49:15
2312020/09/09No.189 - (පළවෙනි කොටස) සිහියෙන් බන්ධනය කොට ආරක්ෂා කරගතයුතු ඉන්ද්‍රය සංවර සීලය.00:10:05
2322020/09/07No 188 - දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදාව (තුන්වෙනි කොටස) සම්‍යක්සංකල්ප සහ බෞද්ධ නොවන නමුත් බෞද්ධ ...00:10:42
2332020/09/06මහා වේදල්ල සූත්‍රය 02 - Bhante Jinalankara02:05:08
2342020/09/04No 188 (දෙවනි කොටස) දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදාව..to be continued ..00:10:09
2352020/09/04චෛතසික වල ස්වභාවය කෙසේද? විවිධ චෛතසික 52ක් දක්වා ඇත්තේ ඇයි? - Noble Dhamma00:09:18
2362020/09/02No. 188 - (පළවෙනි කොටස) හේතුවෙන් සකස් වූ සෑම දෙයක් තුලම ඒකාන්තයෙන් පවතින්නා වූ 'අනිත්‍ය' ස්වභාවය.00:10:15
2372020/08/31No 187 - (තුන්වෙනි කොටස) සෝතද්වාරික - ඝාණද්වාරික - ජිව්හාද්වාරික - කායද්වාරික - මනෝද්වාරික මරණා....00:11:10
2382020/08/30129) නිරෝධ සූත්‍රය01:12:58
2392020/08/28මහා වේදල්ල සූත්‍රය 01 - Bhante Jinalankara01:56:09
2402020/08/28128) බොජ්ඣංග ධර්ම පිළිබඳ ධර්ම දේශනා මාලාව - 301:11:12
2412020/08/26No 187 - (දෙවෙනි කොටස) චක්ඛුදවාරයෙහි ලැබෙන මරණාසන්න චිත්ත විථි 400:10:31
2422020/08/25No 187 - මරණාසන්න අවස්ථාව (පළමුවන කොටස )00:13:48
2432020/08/23ප්‍රත්‍ය හා ප්‍රත්‍ය ශක්තිය යනු දෙකක්ද? - Noble Dhamma00:07:21
2442020/08/22චූල වේදල්ල සූත්‍රය - Bhante Jinalankara02:07:35
2452020/08/22No 127 - "මානසික පීඩාවන් දුරැකරගෙන සැපවත් ජීවිතයක් පවත්වාගන්නේ කෙසේද?"01:29:55
2462020/08/22පරමාර්ථ ධර්ම සියල්ල ක්‍රියා ලෙස තේරුම් ගන්නේ කෙසේද? - Noble Dhamma00:16:10
2472020/08/20No 186 - සෝවාන් වූ ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවකයා හට ලැබෙන ආනිසංස 6 ක්.00:10:38
2482020/08/18No 185 - දස්සන ත්‍රිකය (අවසාන කොටස) ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු00:08:30
2492020/08/17No 185 - දස්සන ත්‍රිකය (දෙවෙනි කොටස)00:09:43
2502020/08/17No 126 - ‘‘‘සද්‌ධීධ විත්‌තං පුරිසස්‌ස සෙට්‌ඨං, ධම්‌මො සුචිණ්‌ණො සුඛමාවහාති; සච්‌චං හවෙ සාදුතරං ....01:11:06
2512020/08/15Bhante Ji Bojjanga Dhamma (part 1) බොජ්ජංග ධර්ම - වැලිමඩ ජිනාලංකාර හිමි -01:13:32
2522020/08/14No 125 - ‘‘තථාගතස්‌ස, භික්‌ඛවෙ, පාතුභාවා අරහතො සම්‌මාසම්‌බුද්‌ධස්‌ස සත්‌තන්‌නං බොජ්‌ඣඞ්‌ගරතනානං.....01:10:52
2532020/08/14No 185 - (පළමුවන කොටස ) දස්සන ත්‍රිකය = දස්‌සනෙන පහාතබ්‌බා ධම්‌මා - භාවනාය පහාතබ්‌බා ධම්‌මා .....00:10:28
2542020/08/14විමුක්ති පරිපාචනීය ධර්ම - Bhante Jinalankara00:42:27
2552020/08/12No 124 - ධම්මගවේසී භාවනා මධ්‍යස්ථානයේදී සිදුකරණ ලද විශේෂ බුද්ධ පූජා වැඩසටහනක්00:25:06
2562020/08/11No 123 - බාලං න පස‍්සෙ න සුණෙ, න ච බාලෙන සංවසෙ - බාලෙන අල‍්ලාප සල‍්ලාපං, න කරෙ න ච රොචයෙ.01:10:14
2572020/08/10No 184 - දුර්ලභ කාරණා 6 ක්. ‘‘ඡන්‌නං, භික්‌ඛවෙ, පාතුභාවො දුල්‌ලභො ලොකස්‌මිං. කතමෙසං ඡන්‌නං? ...00:09:56
2582020/08/07No 122 - සංසාරයෙන් එතරවීම පිණිස අනිවාර්යෙන්ම වැඩිය යුතු සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම හඳුන්වා දීම.01:26:36
2592020/08/07No 183 - භද්දවග්ගිය කුමාරවරු පැවිදිවීම, එම තිස්දෙනා වහන්සේ බුදුරජාණන්වහන්සේ බැහැ දැකීමට පැමිණීම සහ..00:10:36
2602020/08/06ආනාපානසති භාවනාව - Bhante Jinalankara01:00:27
2612020/08/03No 182 - (තුන්වන කොටස) ප්‍රීතිය සහ පස්සද්ධිය පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු00:09:08
2622020/08/02No 182 - (දෙවන කොටස )පීති ත්‍රිකය = පීති සහගතා ධම්මා - සුඛ සහගතා ධම්මා - උපේක්ඛා සහගතා ධම්මා00:08:38
2632020/07/30සංකල්ප රාගය - Bhante Jinalankara00:25:13
2642020/07/28No 182 - (පළවන කොටස )පීති ත්‍රිකය = පීති සහගතා ධම්මා - සුඛ සහගතා ධම්මා - උපේක්ඛා සහගතා ධම්මා00:10:51
2652020/07/27No 181 - සම්මුති සත්‍යය සහ පරමාර්ථ සත්‍යය00:07:57
2662020/07/24No 121 - "කිඤ්චාපි භික්ඛවෙ අරියසාවකො පිණ්ඩියාලොපෙන යාපෙති, නන්තකානි ධාරෙති, සො චතූහි ධම්මෙහි ......01:39:51
2672020/07/23ඝන සංඥාව - Bhante Jinalankara00:56:23
2682020/07/23විජ්ජාභාගිය ධර්ම 6 පූජ්‍යපාද ජිනාලංකාර ස්වාමීන්වහන්සේ01:42:59
2692020/07/21121 - පටිච්චසමුප්පාද අංගයන්හි ස්වභාවයන් සහ තවත් වටිනා දහම් කරුණු ඇතුලත් වටිනා ධර්ම සාකච්ඡාවක්.01:19:24
2702020/07/19සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත අසඞ්ඛාරික සිත ~ සෝමනස්ස සහගත ඤාණ සම්පයුත්ත අසඞ්ඛාරික සිත 19.07.202001:58:16
2712020/07/18නෛර්යානික ධර්ම - 18.07.202001:44:23
2722020/07/18අචේල කස්සප සූත්‍රය - Bhante Jinalankara01:50:47
2732020/07/17No 119 - අනාථ පිණ්ඩිකොවාද සූත්‍රය01:50:18
2742020/07/15No 180 - සිත හඳුනා ගන්නා ආකාරය..(පළවෙනි කොටස).00:10:17
2752020/07/15No 179 - රූප සූත්‍රය (දෙවන කොටස) අනිත්‍යත්වය පිළිබඳව බණ ඇසීමේ වටිනාකම00:05:48
2762020/07/11දීඝනඛ සුත්‍රය සහ දිට්ඨි ගත වීමේ ආනිශංස - Deeghanaka sutta Bhante Jinalankara02:02:54
2772020/07/10No 179 - රූප සූත්‍රය - (පළමුවන කොටස)00:11:25
2782020/07/10No 118 - ශ්‍රද්ධාව01:45:51
2792020/07/10ශ්‍රද්ධාව - පූජ්‍යපාද ජිනාලංකාර හිමි01:53:23
2802020/07/10සම්මා දිට්ඨිය - Bhante Jinalankara01:40:10
2812020/07/06No 178 - විදර්ශනා භාවනා සජ්ඣායනාව00:08:33
2822020/07/03No 116 - පට්ඨාන ධර්ම හඳුනා ගැනීම01:31:11
2832020/07/03No 177 - සිත පිළිබඳව අපි දනගත යුතු දේ (පළවෙනි කොටස )00:10:41
2842020/07/02නිර්වාණය හේතුවකින් හටගැන්වීමකින් සිදු නොවන අසංඛත ධර්මයක් නම්, ප්‍රත්‍ය කතාවට නිර්වාණය ගන්නේ ඇයි?00:10:43
2852020/07/02ත්‍රිපිටක ධර්මයේ එන "නය ක්‍රමය" යනු කුමක්ද? - Noble Dhamma00:03:00
2862020/07/01ප්‍රත්‍ය යනු මොනවාද? - Noble Dhamma00:07:54
2872020/06/29No 176 - සක්මන් භාවනාවට උපදෙස්00:14:14
2882020/06/28ප්‍ර‍ඥප්තියක් යනු කුමක්ද? - Noble Dhamma00:01:46
2892020/06/28යමක් හට ගැනීමට එක් හේතුවක් නොව නොයෙක් හේතුන් බලපාන බව "පට්ඨාන" යන වචනය ඇසුරෙන් පහදා දෙන්න.00:12:55
2902020/06/27No 115 - දීඝනඛ සූත්‍රය01:58:31
2912020/06/26ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය - Bhante Jinalankara00:40:05
2922020/06/26No 113 - රූප කාණ්ඩය පිළිබඳව ඉතාමත් වටිනා ධර්ම විග්‍රහයක්.01:06:18
2932020/06/25No 175 - ඕජා රූපය00:11:44
2942020/06/23No 174 - විපාක ත්‍රිකය (දෙවන කොටස )00:10:49
2952020/06/23No 174 - තිකමාතිකා යටතේ ඇති තුන්වන ත්‍රිකය = විපාක ත්‍රිකය00:10:39
2962020/06/2121.06.2020 "Chiththanu Passana" චිත්තානුපසස්නා 201:50:17
2972020/06/20භන්තේ ජිනාලංකාරශ්‍රි ලංකාරාමය ~ නවසීලන්තය 20.06.202001:51:59
2982020/06/20No 173 - ආත්මාර්ථය යනු කුමක්ද?00:05:24
2992020/06/17No 48 - මූලපරියාය සුත්‍රය00:47:03
3002020/06/17No 172 - (දෙවෙනි කොටස) - 'භාවනා උපදෙස්'00:10:37
3012020/06/15No 172 - (පළමුවන කොටස) ලෙඩවෙන්නේ දිරන්නේ මැරෙන්නේ කවුද ?අවසානයේදී නිවන් දකින්නේ කවුද?00:11:52
3022020/06/13No 171 - නිවනින් සිත බැහැර කරන පපඤ්ච ධර්ම. ( අවසාන කොටස )00:10:50
3032020/06/12No 171 - නිවනින් සිත බැහැර කරන පපඤ්ච ධර්ම. ( දෙවන කොටස )00:10:12
3042020/06/09No 171 - නිවනින් සිත බැහැර කරන පපඤ්ච ධර්ම. ( පළමුවන කොටස )00:10:09
3052020/06/09No 170 - වේදනා ත්‍රිකය - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු00:09:43
3062020/06/06චිත්ත විශුද්ධිය - Bhante Jinalankara00:21:20
3072020/06/06දිට්ඨි විශුද්ධිය - 01 - Bhante Jinalankara01:55:23
3082020/06/06දිට්ඨි විශුද්ධිය - 02 - Bhante Jinalankara01:22:52
3092020/06/06දිට්ඨි විශුද්ධිය - 03 - Bhante Jinalankara01:01:45
3102020/06/06කංඛාවිතරණ විශුද්ධිය - Bhante Jinalankara00:08:07
3112020/06/06මග්ගාමග්ග ඤාණදස්සන විශුද්ධිය - Bhante Jinalankara00:43:41
3122020/06/06ප්‍රතිපදා ඥාන දර්ශන විශුද්ධිය - Bhante Jinalankara00:41:08
3132020/06/06ශීල විශුද්ධිය - Bhante Jinalankara00:27:19
3142020/06/04No 170 - වේදනා ත්‍රිකය (දෙවන කොටස )'සුඛාය වෙදනාය සම්‌පයුත්‌තා ධම්මා' හඳුනා ගැනීම00:13:01
3152020/06/04No 170 - වේදනා ත්‍රිකය (තුන්වන කොටස) වේදනා ත්‍රිකයේ දෙවන සහ තුන්වන පද විග්‍රහය00:08:58
3162020/05/30No 170 - තිකමාතිකා යටතේ ඇති දෙවන ත්‍රිකය = 'වේදනා ත්‍රිකය' (පළමුවන කොටස)00:11:53
3172020/05/27No 169 - සතර පටිපදා00:09:59
3182020/05/27No 168 - නිරෝධ සමාපත්තියට සම වැදිය හැකි උතුමන්වහන්සේලා00:10:21
3192020/05/23No 167 - බ්‍රහ්ම විහාර විදර්ශනා ක්‍රමය (තුන්වන කොටස) මෛත්‍රී භාවනාවේ ආනිසංස00:09:08
3202020/05/23- No 167 - බ්‍රහ්ම විහාර විදර්ශනා ක්‍රමය (දෙවන කොටස)00:11:46
3212020/05/21No 166 - විවිධ ආයුෂ ඇති රූප ධර්ම සහ රූප කලාප වර්ධනයේ වෙනස්කම්.00:10:40
3222020/05/20No 167 - බ්‍රහ්ම විහාර විදර්ශනා ක්‍රමය (පළමුවන කොටස)00:10:49
3232020/05/17No 165 - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු00:10:50
3242020/05/17No 164 - විපස්සනා යනු කුමක්ද?00:09:49
3252020/05/17No 163 - දානමය කුසල කර්මයක් සිදු කිරීමේදී සිත පවත්වා ගතයුතු ආකාරය.00:09:48
3262020/05/15ධම්මට්ඨිතිඤාණය - Bhante Jinalankara02:16:23
3272020/05/10No 110 - අභිඤ්ඤෙය්‍යං අභිඤ්ඤාතං, භාවෙතබ්බඤ්ච භාවිතං;පහාතබ්බං පහීනං මෙ, තස්මා බුද්ධොස්මි බ්‍රාහ්මණ.01:07:14
3282020/05/10No 108 - මහා සතිපට්ඨාන සුත්‍රය පාදක කොටගත් දේශනා මාලාවේ පස්වන ධර්ම දේශනාව01:23:18
3292020/05/09No 108 - 'චරියාවවත්ථානෙ පඤ්ඤා චරියානානත්තෙ ඤාණං'01:26:35
3302020/05/07No 162 - තික මාතිකා (තුන්වන කොටස)00:10:38
3312020/05/04No 162 - තික මාතිකා (දෙවන කොටස)00:10:04
3322020/05/03No 162 - තික මාතිකා (පළමුවන කොටස)00:10:24
3332020/05/03No 107 - මරණසති භාවනාව වැඩිමේ වැදගත් කම.01:05:33
3342020/05/02No 106 - මහා සතිපට්ඨාන සුත්‍රය පාදක කොටගත් දේශනා මාලාවේ හතරවැනි ධර්ම දේශනාව00:58:48
3352020/05/02No 105 - ඉන්ද්‍රියබද්ධ ධර්ම විස්තරය ඇතුලත් අජ්ඣත්ත ත්‍රිකය පිලිබඳ ධර්ම දේශනාව.01:24:45
3362020/04/30No 161 - ධම්‌මට්‌ඨිතිඤාණය ‘00:10:48
3372020/04/26No 104 - පුත්තා මත්ථි ධනම්මත්ථි ඉති බාලො විහඤ්ඤති; අත්තා හි අත්තනො නත්ථි, කුතො පුත්තා කුතො ධනං.01:16:06
3382020/04/25No 103 - මහා සතිපට්ඨාන සුත්‍රය පාදක කොටගත් දේශනා මාලාවේ තුන්වන ධර්ම දේශනාව01:32:10
3392020/04/24No. 102 - දහම් ගැටළු නිරාකරණය කරගැනිමේ වටිනා වැඩ සටහනක්.01:21:01
3402020/04/23No 160 - සත්වයන් පිරිහෙන කල්හි සද්ධර්මය අන්තර්ධාන වනබව. .00:12:19
3412020/04/20No. 101 "යො භික්‌ඛවෙ, මං උපට්‌ඨහෙය්‍ය සො ගිලානං උපට්‌ඨහෙය්‍ය"00:21:16
3422020/04/19No 100 - සමුග්ඝාතසාරුප්ප සූත්‍රය01:02:41
3432020/04/18No159 - විදර්ශනා භාවනාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු00:12:56
3442020/04/18No 159 - විදර්ශනා ඥාන (හතරවෙනි කොටස) වය ලක‍්ඛණ විපස‍්සනාව00:04:50
3452020/04/18No 99 - මහා සතිපට්ඨාන සුත්‍රය පාදක කොටගත් දේශනා මාලාවේ 'දෙවැනි' ධර්ම දේශනාව01:33:02
3462020/04/15No 159 - විදර්ශනා ඥාන (තුන්වෙනි කොටස) පටිසඞ්‌ඛා විපස්‌සනාව00:09:36
3472020/04/15No 159 - විදර්ශනා ඥාන (දෙවෙනි කොටස) 'භඞ්ගානුපස්සනාව'00:10:51
3482020/04/13 Buddhism in the Time of COVID - කෝවිඩ් කාලේ දහම - Group Discussion 101:10:20
3492020/04/13කෝවිඩ් කාලේ බුදු දහම - සිංහල සාකච්ඡාව S101:10:20
3502020/04/12 Buddhism in the Time of COVID - කෝවිඩ් කාලේ දහම - පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර හිමි00:21:39
3512020/04/12කෝවිඩ් කාලේ බුදු දහම - Buddhism in the time of COVID - Session S1 - පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර තෙර00:21:39
3522020/04/12No 98 - පුප්ඵ සූත්‍රය01:17:02
3532020/04/11No 97 - මහා සතිපට්ඨාන සුත්‍රය පාදක කොටගත් දේශනා මාලාවේ පළමුවන ධර්ම දේශනාව01:21:50
3542020/04/10No 190 - No 159 - විදර්ශනා ඥාන (පළවෙනි කොටස)00:09:45
3552020/04/09No 96 - තුම‍්හෙහි කිච‍්චං ආතප‍්පං, අක‍්ඛාතාරො තථාගතා01:03:11
3562020/04/06No. 158 - තික මාතිකා සජ්ඣායනාව සහ භාවනාව00:23:12
3572020/04/06No 157 - රූප කාණ්ඩය - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු (අවසාන කොටස )00:09:14
3582020/04/05No 95 - 'නදී සුත්‍රය'01:17:06
3592020/04/03No 94 - අචින්‌තිතම්‌පි භවති, චින්‌තිතම්‌පි විනස්‌සති - නොසිතු දෙය සිදු වෙනවා සිතු දේ විනාස වී යනවා01:21:34
3602020/04/03No 93 - තණ්‌හාය ජායතී සොකො, තණ්‌හාය ජායතී භයං01:32:47
3612020/04/02No 157 - රූප කාණ්ඩය ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු (තුන්වෙනි කොටස )00:12:16
3622020/03/30No 157 - රූප කාණ්ඩය - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු (දෙවෙනි කොටස)00:10:51
3632020/03/30No 157 - රූප කාණ්ඩය - ප්‍රශ්න සහ පළිතුරු (පළවෙනි කොටස)00:09:56
3642020/03/28No 91 - උට්ඨානවතො සතිමතො, සුචිකම්මස්ස නිසම්මකාරිනො; සඤ්ඤතස්ස ච ධම්මජීවිනො, අප්පමත්තස්ස යසොභිවඩ්ඪති.01:56:00
3652020/03/27No 157 - රූප කාණ්ඩය - (දහතුන්වෙනි කොටස)00:10:45
3662020/03/27No 157 - රූප කාණ්ඩය (දොළොස්වැනි කොටස) කර්මජ රූප කලාප හත සහිත කළලය ආශ්‍රය ...00:07:18
3672020/03/26No 90 උදාවී ඇති මෙම ඛේදනීය අවස්ථාවේදී තමනුත් ආරක්ෂා වෙමින් සෑමදෙනාටම මෛත්‍රීය පැතිරිය යුතු ආකාරය01:11:45
3682020/03/24No 157 - රූප කාණ්ඩය (එකළොස්වෙනි කොටස) ප්‍රතිසන්ධියේදී හටගන්නා දසක කලාප 3 සහ .....00:11:17
3692020/03/23No 89 - 'විවාද මූල සූත්‍රය' - 23.03.2001:02:42
3702020/03/22ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය 22 03 202001:07:36
3712020/03/22No 88 - ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය01:05:58
3722020/03/21ධර්‍මයේ සරණ, ධර්‍මයේ පිහිට, ධර්‍මයේ ආරක්ෂාව01:01:51
3732020/03/21No 87 - බහුං වෙ සරණං යන්‌ති, පබ්‌බතානි වනානිච; ආරාමරුක්‌ඛචෙත්‍යානි, මනුස්‌සා භයතජ්‌ජිතා.01:01:51
3742020/03/19No 157 - රූප කාණ්ඩය (දහවෙනි කොටස) 'රූප කලාප'00:11:46
3752020/03/19No 86 - අවකුජ්ජපඤ්ඤ සූත්‍රය සහ ආදිත්ත සූත්‍රය01:14:55
3762020/03/17No 157 - රූප කාණ්ඩය (නමවෙනි කොටස) 'චිත්තජ රූප' 'ඍතුජ රූප' සහ 'ආහාරජ රූප වල' බලපෑම.00:09:58
3772020/03/17No 157 - රූප කාණ්ඩය (අටවෙනි කොටස) 'රූප සමුට්ඨානය'00:09:30
3782020/03/17No 157 - රූප කාණ්ඩය (හත්වෙනි කොටස) තවත් අපි දැන ගතයුතු රූපවල තිබෙන ලක්ෂණ ස්වභාව 8 ක්.00:10:49
3792020/03/14No 85. පටිච්චසමුප්පාදය - දෙවෙනි කොටස02:26:50
3802020/03/14No 84 - පටිච්චසමුප්පාදය - පළවෙනි කොටස01:14:59
3812020/03/13No 83 - කම්මස්සකොම්හි කම්මදායාදො කම්මයොනි කම්මබන්ධූ කම්මපටිසරණො, යං කම්මං කරිස්සාමි කල්‍යාණං වා ...01:14:55
3822020/03/13No 82 - 12.03.20 සද්ධර්මයට අගෞරවයක් නොවන ආකාරයට සම්මා දිට්ඨියේ පිහිටා සියලු කටයුතු කළ යුතු බව.01:35:54
3832020/03/11No 81 - නිවනින් සිත බැහැර කරන පපඤ්ච ධර්ම01:14:18
3842020/03/10No 157 - රූප කාණ්ඩය (හයවෙනි කොටස ) නිෂ්පන්න රූප 18 සහ අනිෂ්පන්න රූප 1000:10:07
3852020/03/10No 80 - සාපෙඛ නකුල පිතු සූත්‍රය01:12:40
3862020/03/10No 79 - අංගුත්තර නිකායේ ඡක්ක නිපාතයේ මහා වර්ගයේ ඵග්ගුණ සූත්‍රය01:15:24
3872020/03/09No 157 (පස්වෙනි කොටස) අටවිසි රූපයෙහි අන්තර්ගත ඕජා රූපය සහ මහා භූත රූප ආධාර කරගෙන පවතින ....00:08:17
3882020/03/09No 157 රූප කාණ්ඩය (හතර වෙනි කොටස ) ගෝචර රූප සහ භාව රූප00:09:07
3892020/03/09No 157 – රූප කාණ්ඩය - (තුන්වෙනි කොටස) මහා භූත රූප - ප්‍රසාද රූප - ගෝචර රූප - භාව රූප ....00:09:11
3902020/03/07No 78 - දුක්ඛ ආර්‍ය සත්‍ය01:13:22
3912020/03/07සත්තසූරියසුත්තං01:10:08
3922020/03/0505.03.20 ඉන්‍දක සූත්‍රය01:27:44
3932020/03/04බල ධර්ම01:14:45
3942020/03/03No 157 - රූප කාණ්ඩය (දෙවෙනි කොටස)00:11:10
3952020/03/03No 157 - රූප කාණ්ඩය (පළවෙනි කොටස )අටවිසි රූපය දැන හඳුනා ගැනීමේ පහසුව සඳහා කාණ්ඩ 11කට බෙදා ඇති ආකාරය00:10:51
3962020/03/03No 156 'ධම්මං විනා නත්ථි පිතා ච මාතාතමෙව තාණං සරණං පතිට්ඨාතස්මා හි භො කිච්චමඤ්ඤප්පහායසුණාථ ....00:08:30
3972020/02/27'සංස්කාර නිමිති' - 27.02.202001:40:21
3982020/02/25ඉන්ද්‍රිය 2201:14:51
3992020/02/25No 155 (අවසාන කොටද) ඇස - කන - නාසය - දිව සහ කය යන ස්ථානයහි ඇති රූප කලාප සහ තනි රූප සංඛ්‍යාව.00:07:42
4002020/02/25උපනිසසුත්තං01:14:45
4012020/02/25වම්මික සූත්‍රය01:12:08
4022020/02/23භාවනා පුර්ව කෘත්‍ය, පිළිකුල් භාවනාව00:32:04
4032020/02/22No 155 - (හතරවෙනි කොටස) ඇසක තිබෙන රූප සමූහය.00:10:28
4042020/02/21පිළිකුල් භාවනාව අනුලෝම - ප්‍රතිලෝම වශයෙන් වඩන ආකාරය. 17.02.20 නවසීලන්තය00:23:36
4052020/02/21දෙතිස් කුණුප කොටස් සජ්ඣායනාව (පාලි සහ සිංහල) 17.02.20 නවසීලන්තය00:15:35
4062020/02/21පිළිකුල් භාවනාව01:24:17
4072020/02/21No 155 - රූප කලාප (තුන්වෙනි කොටස)'කර්මජ රූප කලාප' - 'චිත්තජ රූප කලාප ' - 'සෘතුජ රූප කලාප' සහ 'ආහ..00:09:42
4082020/02/18No 155 - රූප කලාප (දෙවෙනි කොටස) ප්‍රතිසන්ධි සිත සමග පහළවන කාය දසක, භාව දසක සහ වත්ථු දසක කලාප.00:09:43
4092020/02/18No 155 - රූප කලාප (පළවෙනි කොටස)00:10:00
4102020/02/17කායගතා සති සූත්‍රය සහ පිළිකුල් භාවනාව 16 02 202001:08:32
4112020/02/15කායගතා සති සූත්‍රය 15 02 202001:38:53
4122020/02/15භාර සූත්‍රය01:14:42
4132020/02/14ගබ්‌භමෙකෙ උප‍්පජ‍්ජන‍්ති, නිරයං පාපකම්‌මිනො; සග‍්ගං සුගතිනො යන‍්ති, පරිනිබ්‌බන්‌ති අනාසවා..01:05:45
4142020/02/14No 154 - (අවසාන කොටස) ප්‍රාණඝාතයක් සිදුකිරීමේදී කර්ම රැස්වන ආකාරය සහ ඒවාට විපාක ලැබෙන ආකාරය .00:11:45
4152020/02/14No 154 - (හතරවෙනි කොටස)පෙර කළා වූ කුසලය, වර්තමාන කුසලයට සහ අකුසලයටත් - පෙර කළා වූ අකුසලය .........00:12:41
4162020/02/10සුචරිත ධර්ම01:05:56
4172020/02/10No 64 - උදය සූත්‍රය01:03:34
4182020/02/10No 154 - (තුන්වෙනි කොටස ) චක්ඛු - සෝත - ඝාන - ජිවහා ආදී අහේතුක විපාක සිත්...00:09:17
4192020/02/07No 154 (දෙවෙනි කොටස) 'චේතනාව' කර්ම රැස් කරන අවස්ථා සහ කර්ම රැස් නොකරන අවස්ථා.00:05:32
4202020/02/03No 153 - ලෝභය මුල් කරගත්ත ඇලීම් සහිත සිතක් ප්‍රායෝගිකව හඳුනා ගැනීමට පහසු ක්‍රමයක්.00:06:06
4212020/02/01No 152- 4 (අවසාන කොටස)00:09:21
4222020/02/01No 152 - (තුන්වෙනි කොටස) ‘‘කථඤ්‌ච, ගහපති, ගාමෙ සන්‌ථවජාතො හොති? ................00:11:13
4232020/01/31වත්ථුපම සූත්‍රය.01:03:54
4242020/01/29කාලාම සූත්‍රය01:11:57
4252020/01/29කීටාගිරි සූත්‍රය01:58:15
4262020/01/29නිධිකණ්ඩ සූත්‍රය01:14:53
4272020/01/29No 152 - (දෙවෙනි කොටස) 'ඔකං පහාය අනිකෙතසාරී'00:10:33
4282020/01/29‘No 152 - (පළවෙනි කොටස) ‘"ඔකං පහාය අනිකෙතසාරී, ගාමෙ අකුබ්‌බං මුනි සන්‌ථවානි.....00:10:39
4292020/01/26සප්ත විශුද්ධි 26 01 202001:42:43
4302020/01/26කුමන කාරණයක් නිසා “බුද්ධ” නම් වෙයිද ? 25.01.202001:35:50
4312020/01/25නිතර නිතර වැඩිය යුතු සප්ත බොජ්ඣඞ්ග ධර්ම සහ අපතුල ඇති මිත්‍යා මත කීපයක්01:09:24
4322020/01/25No 151 - (අවසාන කොටස) බුද්ධ වන්දනාවේදී බොජ්ඣඞ්ග ධර්ම වැඩෙන ආකාරය.00:11:32
4332020/01/25No. 151 - (දෙවෙනි කොටස) නිතර නිතර වැඩිය යුතු සප්ත බොජ්ඣඞ්ග ධර්ම00:10:45
4342020/01/21භාවනාව පිළිබඳ උපදෙස් - Bhante Jinalankara00:16:50
4352020/01/21පූර්වකෘත්‍යය - Bhante Jinalankara00:11:25
4362020/01/21අනාපානසති භාවනාව පිළිබඳ උපදෙස් - Bhante Jinalankara00:20:15
4372020/01/21සක්මන් භාවනාවට උපදෙස් - Bhante Jinalankara00:18:50
4382020/01/21ධර්ම දේශනාව - Bhante Jinalankara01:06:45
4392020/01/21චරණ ධර්ම - Bhante Jinalankara00:21:08
4402020/01/21නාම රූප සහ සක්මන් භාවනාව - Bhante Jinalankara00:24:28
4412020/01/21භාවනාවේ අත්දැකීම් - Bhante Jinalankara00:21:03
4422020/01/21ප්‍රශ්ණ සහ පිළිතුරු - Bhante Jinalankara02:18:29
4432020/01/21විදර්ශනා භාවනාව - Bhante Jinalankara00:05:06
4442020/01/21අට සිල් - Bhante Jinalankara00:13:25
4452020/01/20No 151 - සප්ත බොජ්ඣඞ්ග ධර්ම (පළවෙනි කොටස) - 'බෝධිය' යනු කුමක්ද?00:09:13
4462020/01/20No 150 - මනෝද්වාරික චිත්ත වීථි (අවසාන කොටස) ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු00:08:40
4472020/01/20No 150 - මනෝද්වාරික චිත්ත වීථි (හතරවෙනි කොටස)00:09:14
4482020/01/20චංකී සූත්‍රය01:51:23
4492020/01/19සිගාලෝවාද සූත්‍රය (තුන්වෙනි කොටස)00:54:05
4502020/01/19සිගාලෝවාද සූත්‍රය (දෙවෙනි කොටස)00:53:36
4512020/01/19සිගාලෝවාද සූත්‍රය (පළවෙනි කොටස)01:14:38
4522020/01/18ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය01:15:29
4532020/01/18මා පිය ගුණ00:42:06
4542020/01/18ආනාපානසති භාවනාව තුලින් ප්‍රථම ධ්‍යානය ලැබීම තෙක් ...01:13:53
4552020/01/17‘අට්‌ඨිනං නගරං කතං, මංසලොහිතලෙපනං; යත්‌ථ ජරා ච මච්‌චු ච, මානො මක්‌ඛො ච ඔහිතො’’.02:11:43
4562020/01/15No 150 - මනෝද්වාරික චිත්ත වීථි (තුන්වෙනි කොටස)00:12:32
4572020/01/14No 150 - මනෝද්වාරික චිත්ත වීථි ( දෙවෙනි කොටස )00:10:11
4582020/01/11No 150 - මනෝද්වාරික චිත්ත වීථි (පළවෙනි කොටස )00:10:25
4592020/01/09No 50 - ආරම්මණ ප්‍රත්‍යය01:37:02
4602020/01/09No 149 - තුන් ආකාර වූ උපෝසථය (අවසාන කොටස)00:13:21
4612020/01/09No 149 - = (දෙවෙනි කොටස ) නිගණ්ඨ උපෝසථය සහ පළවෙනි අරිය උපෝසථය = 'බ්‍රහ්ම උපෝසථය'00:10:07
4622020/01/07No 49 - පටිච්චසමුප්පාද අංග01:32:30
4632020/01/05No 149 - තුන් ආකාර වූ උපෝසථය (පළවෙනි කොටස) - ගෝපාලක උපෝසථය00:09:46
4642020/01/02No 148 - 'සංඝ' සහ 'භික්ෂූන් වහන්සේ' යන වචන භාවිතා කළ යුතු ආකාරය.00:06:00
4652020/01/02No 147 - (පස්වෙනි කොටස) චිත්ත වීථි පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු00:11:54
4662019/12/31No 3 - සම්මා දිට්ඨිය (දෙවෙනි කොටස)01:57:29
4672019/12/31No 47 - බහුධාතුක සූත්‍රය (සාකච්ඡාව)01:16:11
4682019/12/31No 46 - බහුධාතුක සූත්‍රය (හතරවෙනි කොටස)01:47:14
4692019/12/30No 45 - බහුධාතුක සූත්‍රය (තුන්වෙනි කොටස)02:20:37
4702019/12/30No 42 - වීරියාරම්භඤාණය02:03:30
4712019/12/30No 44 - බහුධාතුක සූත්‍රය (දෙවෙනි කොටස)02:24:31
4722019/12/30No 41 - අම්බසක්ඛරපෙතවත්ථු02:04:02
4732019/12/29No 147 - (හතර වෙනි කොටස) - ප්‍රශ්න සහ පළිතුරු to be continued ...00:12:36
4742019/12/29No 40 - අග්ගික්ඛන්‍ධොපම සූත්‍රය02:21:06
4752019/12/29No 38 - පටිච්ච සමුප්පාදය - Dhamma Gavesi Meditation Centre DGMC01:08:50
4762019/12/29No 37 - සනිදාන සූත්‍රය01:48:21
4772019/12/29No 39 - දේවදූත සූත්‍රය02:20:34
4782019/12/29යවකලාප සූත්‍රය02:14:19
4792019/12/29No 35 - රතන සූත්‍රය01:46:58
4802019/12/28අධිපති ධර්ම01:42:22
4812019/12/272019 - 04 - 04 - අජ්ඣත්තා ධම්මා - බහිද්ධා ධම්මා - අජ්ඣත්තබහිද්ධා ධම්මා ....01:28:29
4822019/12/27No 32 - ධම්ම වවත්ථානය 2019.01.0601:18:43
4832019/12/26No 147 - (තුන්වෙනි කොටස ) 'වීථි සිත්' පිළිබඳ විස්තරය.00:10:08
4842019/12/25No 147 - (දෙවෙනි කොටස) වීථි මුත්තක සිත් සහ ...00:09:53
4852019/12/24No 147 - (පළවෙනි කොටස) හිතේ ආයුෂ ප්‍රමාණය සහ රූපවල ආයුෂ ප්‍රමාණය .00:10:56
4862019/12/24No 31 - "චිත්‌තෙන නීයති ලොකො, චිත්‌තෙන පරිකස්‌සති;චිත්‌තස්‌ස එකධම්‌මස්‌ස, සබ්‌බෙව වසමන්‌වගූ’’.01:03:12
4872019/12/24‘‘නො චෙ ලභෙථ නිපකං සහායං, සද්‌ධිං චරං සාධුවිහාරි ධීරං - සත්පුරුෂ ආශ්‍රයේ ඇති වටිනාකම.01:37:52
4882019/12/23No 29 - වේදනාවට ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය01:12:17
4892019/12/21No 146 - ප්‍රාණඝාතයට සහාය වීම පිලිබඳ ප්‍රශ්නයක් සහ භාවනා උපදෙස් .00:09:08
4902019/12/19No 28 - 2019.11.22 - සදහම් චාරිකාව - (කැනඩාව) දෙවෙනි ධර්ම දේශනාව01:24:58
4912019/12/19No 145 - (හතර වෙනි කොටස )මෛත්‍රී භාවනාව සහ සම්මා සංකල්පය පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු.00:09:42
4922019/12/19No 27 - 2019.11.19 - සදහම් චාරිකාව - (කැනඩාව) පළවෙනි ධර්ම දේශනාව01:19:15
4932019/12/17No 145 - (තුන්වෙනි කොටස)ඖෂධීය ස්වභාවයක් ලබා දෙන නෙක්ඛම්ම සංකල්පය - අව්‍යාපාද සංකල්පය සහ ..00:10:57
4942019/12/16No 9 - සත්තධාතු සූත්‍රය01:18:30
4952019/12/15No 10 - යුරෝපා ධර්ම සාකච්ඡාව02:02:35
4962019/12/15No 26 - භාවනා ක්‍රම01:54:07
4972019/12/15No 25 - බුද්ධානුස්සති භාවනාව01:11:21
4982019/12/15No 24 - උදය වය දැනුම02:08:22
4992019/12/15No 23 - විපස්සනා භවනා මධ්‍යස්ථානය - ලංකාව01:12:38
5002019/12/15No 33 - ධර්ම සාකච්ඡාව ( ඔස්ට්‍රේලියාව) 2018.01.0401:34:39
5012019/12/15No 145 - සම්මා සංකප්ප (දෙවෙනි කොටස)00:09:23
5022019/12/15Bhante Welimada Jinalankara Canada Visit - November 22nd 201901:24:57
5032019/12/15Bhante Welimada Jinalankara Canada Visit - November 19th 201901:19:12
5042019/12/12No 145 - සම්මා සංකල්පය වැඩිය යුතු ආකාරය.00:08:00
5052019/12/12No 12 - සම්මා දිට්ඨියෙන් යුක්තව ධර්ම කාරණය නිවැරදිව තේරුම් ගත යුතු බව - 2019.01.1001:31:23
5062019/12/12No 43 - බහුධාතුක සූත්‍රය (පළවෙනි කොටස)02:23:07
5072019/12/12No 7 - මහා චත්තාරීසක සූත්‍රය (දෙවෙනි කොටස)02:01:56
5082019/12/12No 6 - මහා චත්තාරීසක සූත්‍රය (පළවෙනි කොටස)02:06:35
5092019/12/11No 5 - සම්මා සංකප්ප (දෙවෙනි කොටස)01:52:16
5102019/12/11සම්මා සංකප්ප (පළවෙනි කොටස)01:58:56
5112019/12/11සම්මා දිට්ඨිය02:04:38
5122019/12/11No 144 -( තුන්වෙනි කොටස )00:10:46
5132019/12/08No 144 (දෙවෙනි කොටස)00:10:56
5142019/12/06No 144 - චිත්ත වීථි (පළවෙනි කොටස)00:09:48
5152019/12/05No 143 - (තුන්වෙනි කොටස) - මායූපමඤ්ච විඤ්ඤාණං00:11:21
5162019/12/03“කම්මස්ස කාරකො නත්‍ථි - විපාකස්ස ච වෙදකො සුද්ධධම්මා පවත්තන්ති - එවෙතං සම්මදස්සනං'01:15:52
5172019/12/03No 22 - මජ්ඣෙ සූත්‍රය 07.11.201901:03:27
5182019/12/03භාවනා උපදෙස් සහ ධර්ම සාකච්ඡාව 07.10.201901:15:14
5192019/12/03No 17 - 'ශුන්‍යතාවය' පිළිබද ධර්ම සාකච්ඡාවක් - 30.09.2019 - ශ්‍රී ලංකාරාමය නවසීලන්තය01:33:47
5202019/12/03ධම්ම වවත්ථානය01:18:43
5212019/12/03No 21 - දෘෂ්ඨිය පිරිසිදු කරගැනීමේ වටිනාකම00:47:15
5222019/12/03No 1 - කඨිනානිසංස ධර්ම දේශනාව Oct 201101:22:17
5232019/12/03ගාවි උපමා සූත්‍රය00:58:06
5242019/12/03සතිපට්ඨාන සූත්‍රය00:33:08
5252019/12/03No 13 - භවාංග සිත - 26.01.201901:59:28
5262019/12/03ඵෙණපිණ්ඩූපම සූත්‍රය 05.01.201901:28:10
5272019/12/03No 16 - හේතු ප්‍රත්‍යය පිළිබඳ ධර්ම සාකච්ඡාව - ඕක්ලන්ඩ් ශ්‍රී ලංකාරාමය - 2019 04 2901:56:54
5282019/12/03No 143 - (පළවෙනි කොටස)‘ඵෙණපිණ්ඩූපමං රූපං' රුපස්කන්ධය පිළිබඳව මෙනෙහි කළ යුතු ආකාරය.00:09:40
5292019/12/02No 143 - ( දෙවෙනි කොටස) 'වෙදනා බුබ්බුළූපමා .............00:10:03
5302019/11/28No 142 - (අවසාන කොටස ) සිත්වල කෘත්‍යයන් පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු .00:07:59
5312019/11/26No 142 - (තුන්වෙනි කොටස)00:11:57
5322019/11/24No 142 (Part 2) Different functions of 89 types of consciousness........Continued00:10:11
5332019/11/24No 142 - (පළවෙනි කොටස) සිත් 89 භූමි අනුව බෙදී යන......00:11:30
5342019/11/21No 141 - ලෝක ධාතුව (දෙවෙනි කොටස)00:09:57
5352019/11/19No 141 - ලෝක ධාතුව (පළවෙනි කොටස)00:09:25
5362019/11/17අනවත්‌ථිත සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන් ධර්ම සාකච්චාව 17 11 201901:54:53
5372019/11/16ලෝකයේ දුර්ලභ කරුණු 6ක් ~16.11.201901:59:47
5382019/11/16No 140 - (හතරවෙනි කොටස) භවාංග ක්‍රියාවලියේදී .....00:12:30
5392019/11/14No 140 (තුන්වෙනි කොටස) විවිධ වූ සිත් වලින් සිදු කෙරෙන කෘත්‍යය 1400:15:17
5402019/11/11No 140 - (දෙවෙනි කොටස) ආනාපාන සති භාවනාව හරහා ධ්‍යාන ලබා ගැනීමේදී ..00:11:44
5412019/11/11No 140 - (පළවෙනි කොටස) සහේතුක කාමාවචර විපාක සිත් සහ ක්‍රියා සිත් වල විශේෂත්වය.00:10:42
5422019/11/08No 139 පිං කමක් කරන අවස්ථාවකදී වුවද විවිධ......00:08:00
5432019/11/05No 138 - සාති නම් භික්ෂුවට පහළ වූ පාපීවූ දෘෂ්ඨීය සහ දෘෂ්ඨී ගත වීමේ භයානකත්වය.00:11:00
5442019/11/03No 137 - පරිපූර්ණ ඉන්ද්‍රිය ඇති ජීවිත සහ අසම්පූර්ණ ඉන්ද්‍රිය ඇති ජිව්ත.00:08:26
5452019/11/03No 136 භාවනා කිරීමේදී මුලානොවී සිත ආරක්ෂා කර ගතයුතු ආකාරය00:04:57
5462019/10/28No 135 (අවසාන කොටස) සම්මා වාචාව ...00:07:04
5472019/10/28No 135 (හයවෙනි කොටස) නාම කාය - රූප කාය - ආශ්වාස කාය ....00:09:16
5482019/10/26No 135 - (පස්වෙනි කොටස) සම්මා ආජීවය පුරුදු කිරීමේදී සහ ...00:10:17
5492019/10/24No 01 කල්‍යාණකාරී කල්‍යාණං, පාපකාරී ච පාපකං; යාදිසං වපතෙ බීජං, තාදිසං හරතෙ ඵලං00:06:00
5502019/10/23No 135 - (හතරවෙනි කොටස ) මේ ධර්මය දැනගෙන සිටීමේ වටිනාකම.00:11:56
5512019/10/23No 135 - ( තුන්වෙනි කොටස) "මෙම ධර්මය නියම විදියට අවබෝධ කර ගැනීමට නම්00:10:40
5522019/10/19No 135 - (දෙවෙනි කොටස) බණ අසන විට ............00:11:47
5532019/10/17No 134 ( පළවෙනි කොටස) නිවන් අවබෝධ කිරීම වශයෙන් ..................00:08:39
5542019/10/12No 133 - කාලය යනු කුමක්ද?00:05:00
5552019/10/10No 132 - ලෝභ මූල සිත් වල සහ ද්වේශ මූල සිත් වල බලපෑම00:09:34
5562019/10/08No 131 - 'මරණ සතර'00:10:29
5572019/10/08No 130 අනුන් නැසීම, සියදිවි නසා ගැනීම සහ අනුන්ගේ යහපත පිණිස තමන්ගේ ජීවිතය පූජා කිරීම00:07:01
5582019/10/06පටි සංඛා විපස්සනා II 06 10 201902:02:24
5592019/10/05අතිරේක සාකච්චාව 05 10 201901:52:18
5602019/10/04No16 අනිත්‍යය වැටහෙන්නේ නැත්තේ ඇයි00:07:03
5612019/10/04No 129 - ඝන සංඥාව ඛිඳ දැමීමට...00:09:59
5622019/10/04No 115 - (පස්වෙනි කොටස) සුමණ සාමණේරයන් වහන්සේ දේවතාවන්ට ධර්මය ඇසීමට ආරාධනා කිරීම .00:09:18
5632019/10/04No,115 (දෙවෙනි කොටස) මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ විදිසාවේ වැඩ සිටීම.00:09:55
5642019/10/04No 104 (තුන්වෙනි කොටස) හතරවෙනි ධර්ම සංගායනාව00:10:22
5652019/10/03No. 101 - (දෙවෙනි කොටස) නවධම්මවවත්ථානෙ පඤ්ඤා ධම්මනානත්තෙ ඤාණං00:08:50
5662019/10/03No 101 - (පළවෙනි කොටස ) නවධම්මවවත්ථානෙ පඤ් ඤා ධම්මනානත්තෙ ඤාණං00:10:39
5672019/10/03No 64 - චේතනාව00:04:01
5682019/10/02පටිච්චසමුප්පාදය~ දහතුන්වන කොටස 29 09 201901:40:27
5692019/10/02No 01 කල්‍යාණකාරී කල්‍යාණං, පාපකාරී ච පාපකං; යාදිසං වපතෙ බීජං, තාදිසං හරතෙ ඵලං00:06:00
5702019/10/01No 128 - 'ශාන්ත ගතියෙන් යුක්ත වූ නිර්වාණ ධාතුව".00:07:07
5712019/09/30No 97 - (තුන්වෙනි කොටස) නිවන් දැකීමට පදනම00:12:51
5722019/09/30No 63 - (තුන්වෙනි කොටස) මනෝද්වාරික චිත්ත වීථි00:04:18
5732019/09/30No 127 - සෝවාන් මාර්ග ඵල අවබෝධ කරගත්කෙනෙක් තමන් මාර්ග ඵල ලැබූ බව දැන ගන්නවාද ?00:05:57
5742019/09/29රූප සූත්‍රය 29.09.201901:03:54
5752019/09/29කංකා විතාරණ - සැකය 28.09.201901:25:39
5762019/09/27NO126 - කුසල් සිතක පටිච්චසමුප්පාදය00:05:40
5772019/09/26No 125 කුසල් සිත් ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත වීමට සහ ඥාන විප්‍රයුක්ත වමට බලපාන කරුණු00:09:28
5782019/09/24No 124 - (දෙවෙනි කොටස). තථාගතයන් වහන්සේගේ මහා කරුණා ගුණය.00:09:44
5792019/09/23No 124 - (පළවෙනි කොටස) 'තථාගතයන් වහන්සේගේ මහා කරුණා ගුණය.'00:09:59
5802019/09/23No 123 - 'බහුධාතුක සූත්‍රය'' ( දහවෙනි කොටස ) "සබ්‌බෙ සඞ්‌ඛාරා අනිච්‌චා’’ති යදා පඤ්‌ඤාය පස්‌සති;00:08:10
5812019/09/23No 123 - 'බහුධාතුක සූත්‍රය' (අවසාන කොටස) සාධූ! සාධූ! සාධූ!00:09:36
5822019/09/23No 123 - 'බහුධාතුක සූත්‍රය'' - (හත්වෙනි කොටස ) - 'ලෝක ධාතු'00:11:07
5832019/09/23No 123 - 'බහුධාතුක සූත්‍රය'' (නමවෙනි කොටස) - සොරෙය්‍ය සිටුවරයාගේ අඥාණ සිතුවිල්ල.00:09:10
5842019/09/23No 123 - 'බහුධාතුක සූත්‍රය'' (හයවෙනි කොටස ) - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු00:04:30
5852019/09/23No 123 - 'බහුධාතුක සූත්‍රය'' ( අටවෙනි කොටස ) - කර්මය වෙනස් කළ හැකිද?00:13:42
5862019/09/23No 123 - 'බහුධාතුක සූත්‍රය'' (පස්වෙනි කොටස ) කර්‍ම සහ කර්‍ම විපාක00:10:36
5872019/09/23No 123 - 'බහුධාතුක සූත්‍රය'' (හතරවෙනි කොටස ) "යාදිසං වපතෙ බීජං, තාදිසං හරතෙ ඵලං;කල්‍යාණකාරී ....00:10:13
5882019/09/23No 123 - බහුධාතුක සූත්‍රය (තුන්වෙනි කොටස) "මනුස්සත්තං ලිංගසම්පත්ති හෙතු සත්ථාර දස්සනං පබ්බජ්ජා ...00:10:51
5892019/09/23No 123 - 'බහුධාතුක සූත්‍රය' (දෙවෙනි කොටස) - ‘අට්ඨානමෙතං අනවකාසො යං එකිස්සා ලොකධාතුයා.......00:09:33
5902019/09/23No 123 - බහුධාතුක සූත්‍රය (පළවෙනි කොටස)- "යං එකිස්සා ලොකධාතුයා ද්වෙ අරහන්තො සම්මාසම්බුද්ධා ....00:11:05
5912019/09/23No122 නන්ද මහරහතන් වහන්සේ සිරි සඟබෝකුමාරයාට දුන් අවවාදය00:03:13
5922019/09/23No.121 (පස්වෙනි කොටස) චත්තාළීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව00:07:39
5932019/09/23No.121 (තුන්වෙනි කොටස) චත්තාළීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව00:09:21
5942019/09/23No.121 - (පළවෙනි කොටස) චත්තාළීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව.00:10:17
5952019/09/23No.121 (හයවෙනි කොටස) චත්තාළීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - “අනිච්චතෝ (අනිත්‍ය වශයෙන්) - පලෝකතෝ....00:03:13
5962019/09/23No.120 - කම්‌මා විපාකා වත්‌තන්‌ති, විපාකො කම්‌මසම්‌භවො; තස්මා පුනබ්‌භවො හොති, එවං ලොකො පවත්‌තතී.00:05:48
5972019/09/23No. 121 (හතරවෙනි කොටස) චත්තාළීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව00:08:12
5982019/09/23No. 121 (දෙවෙනි කොටස) චත්තාළීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව00:10:36
5992019/09/22No.118 (හත්වෙනි කොටස) "සපර්ශ වීම අපිට නවත්වන්න බෑ, නමුත් ස්පර්ශ වූ බව දැනගෙන යෝනිසෝමනසිකාරය ...00:05:52
6002019/09/22No.118 (හයවෙනි කොටස) උදයබ්බයඤාණය - සංඥා - සංඛාර - විඤ්ඤාණයේ උදය සහ වය00:10:25
6012019/09/22No.118 (පස්වෙනි කොටස) උදයබ්බයඤානය -සැපය හොයාගෙන ආවට ඇවිල්ලා බලනකොට තිබෙන්නෙ දුකක්00:07:12
6022019/09/22No.118 (හතරවෙනි කොටස) උදයබ්බයඤාණය Continuation of “අවිජ්ජා සමුදයා රූප සමුදයො.....00:09:19
6032019/09/22No.118 ( තුන්වෙනි කොටස) උදයබ්බයඤාණය - “අවිජ්ජා සමුදයා රූප සමුදයො තණ්හා සමුදයා .....00:10:48
6042019/09/22No118 (දෙවෙනි කොටස) උදයබ්බයඤාණය - 'අද්ධා පච්චුප්පන්නය'' 'සන්තති පච්චුප්පන්නය' 'ක්‍ෂණ පච්චුප්පන්නය'00:07:59
6052019/09/22No.118 (පළවෙනි කොටස) උදයබ්බයඤාණය පළමුවෙනි කොටස 'පච්‌චුප්‌පන්‌නානං ධම්‌මානං විපරිණාමානුපස්‌සනෙ...00:07:49
6062019/09/22No117 දිට්ඨ ධම්ම සුඛ විහරණය00:07:12
6072019/09/22No.116 - නිර්වාණය - සෑමදෙයක්ම අනිත්‍ය බව අප‍ට වටහා දුන් ප්‍රඥාවද ඇතිවීම් නැතිවීම් යන ධර්ම ....00:02:32
6082019/09/22No.115 ( හයවෙනි කොටස) - මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ දේවදූත සූත්‍රය දේශනා කිරීමෙන් අනතුරුව දහස් ගණන් '..00:07:05
6092019/09/22No.115 (හතරවෙනි කොටස) දේවානම්පියතිස්ස රජතුමාට ධර්මය වටහා ගැනීමට ශක්තියක් ඇත්දැයි පරික්ෂා කිරීම.00:10:27
6102019/09/22No 115 (තුන්වෙනි කොටස) මිහිදු මහ රහතන් වහන්සේ සමග ......00:09:57
6112019/09/22No115 (පළවෙනි කොටස) පොසොන් පුර පසළොස්වක පොහොය දවසක...00:09:30
6122019/09/22No.114 (දෙවෙනි කොටස) අරියකන්ත සීලය00:10:17
6132019/09/22No.114 (පළවෙනි කොටස) සංඛත සහ අසංඛත ධාතු00:05:39
6142019/09/22No113 'නියත මිත්‍යා දෘෂ්ඨිය' 'මිත්‍යා දෘෂ්ඨිය' සහ 'කම්‌මස්‌සකත සම්මා දිට්ඨිය'00:05:22
6152019/09/22No112 සෝවාන් මාර්ග චිත්ත වීථියක ගෝත්‍රභූ සිතට අනතුරුව අනිවාර්යෙන්ම මාර්ග සිත පහළ වෙනවාද00:09:26
6162019/09/22No109 ධාතු පරිනිර්වාණය00:09:52
6172019/09/22No.110 (පළවෙනි කොටස) දුතියචෙතොවිමුත්තිඵල සූත්‍රය00:09:20
6182019/09/22No.110 (තුන්වෙනි කොටස) දුතියචෙතොවිමුත්තිඵල සූත්‍රය00:09:32
6192019/09/22No.110 (හතරවෙනි කොටස) දුතියචෙතොවිමුත්තිඵල සූත්‍රය00:12:19
6202019/09/22No.110 (පස්වෙනි කොටස) දුතියචෙතොවිමුත්තිඵල සූත්‍රය00:08:15
6212019/09/22No.110 (දෙවෙනි කොටස) දුතියචෙතොවිමුත්තිඵල සූත්‍රය00:06:51
6222019/09/22No.108 - (හතරවෙනි කොටස) 'සම්මා සම්බුද්ධ ගුණය'00:10:44
6232019/09/22No.108 - (හයවෙනි කොටස) බුද්ධානුස්සති භාවනාව00:10:47
6242019/09/22No. 111- සිත00:09:13
6252019/09/22No. 108 ( දෙවෙනි කොටස) බුද්ධානුස්සති භාවනාව අරහං බුදුගුණය00:08:58
6262019/09/22No.108 - (පස්වෙනි කොටස) බුද්ධානුස්සති භාවනාව00:10:40
6272019/09/22No.108 (තුන්වෙනි කොටස) බුද්ධානුස්සති භාවනාව 'සම්මා සම්බුද්ධ ගුණය'00:09:52
6282019/09/22No.108 (පළවෙනි කොටස) බුද්ධානුස්සති භාවනාව භාවනාව00:08:57
6292019/09/22No 107 - පාලි භාෂාව තථාගතයාණන් වහන්සේ ධර්මය දේශනා කිරීමට පාවිච්චි කළා වූ යහපත් වූ කර්ණරසායන..00:12:00
6302019/09/22No.106 (දෙවෙනි කොටස) චිත්තානු පස්සනාව00:09:29
6312019/09/22No.106 (පළවෙනි කොටස) චිත්තානු පස්සනාව00:09:20
6322019/09/22No105 භාවනා පූර්‍ව කෘත්‍යය00:05:04
6332019/09/22No 104 (හතරවෙනි කොටස) පස්වෙනි සහ හයවෙනි ධර්ම සංගායනා.00:11:12
6342019/09/22No. 104 (දෙවෙනි කොටස) දෙවෙනි සහ තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාව00:06:59
6352019/09/22No 104 (පළවෙනි කොටස) පළවෙනි ධර්ම සංගායනාව00:07:31
6362019/09/22No103 - බෝධි පුජා පැවැත්වීම00:11:49
6372019/09/22No102 ඡබ්බග්ගිය භික්ෂූන්වහන්සේලා = පණ්ඩුක ලෝහිතක මෙත්තිය භුම්මජක අස්සජී පුනබ්බසුක00:10:59
6382019/09/22No88 පටිච්චසමුප්පාදය තුන්වෙනි කොටස ජාතිය සහ ජරාමරණ00:11:05
6392019/09/22No - 100 - සත්තිස් බෝධිපාක්‍ෂික ධර්ම පූජාව00:07:32
6402019/09/22No 99 ධර්ම සාකච්ඡාව00:09:00
6412019/09/22No 98 - (දෙවෙනි කොටස) විදර්ශනා ඥාන සහ විදර්ශනා උපක්ලේශ00:09:31
6422019/09/22No 98 - (පළවෙනි කොටස) විදර්ශනා ඥාන සහ විදර්ශනා උපක්ලේශ00:10:36
6432019/09/21No 97 - (දෙවෙනි කොටස) නිවන් දැකීමට පදනම00:07:58
6442019/09/21No 97 - (පළවෙනි කොටස) නිවන් දැකීමට පදනම - සකන්ධයන්ගේ උදය වය බැලීම00:08:54
6452019/09/21No 96 කෙනෙකුට බලවත් චිත්ත පිඩාවක් ඇති වූ විට ශ්‍රී සද්ධර්මයට අනුව එයින් මිදෙන්නේ කෙසේද?00:07:32
6462019/09/21No 95 මිනිස් සිතේ තිබෙන ආනුභාවය00:08:37
6472019/09/21No 94 - (තුන්වෙනි කොටස) ආවරණ ධර්ම00:03:40
6482019/09/21No 94 - (දෙවෙනි කොටස) ආවරණ ධර්ම00:06:47
6492019/09/21No 94 - (පළවෙනි කොටස) 'ආවරණ ධර්ම'00:07:38
6502019/09/21No 93 විඤ්ඤාණයේ සහ ප්‍රඥාවේ වෙනස00:05:12
6512019/09/21No 92 - (හතරවෙනි කොටස) 'සත්පුරුෂ ආශ්‍රය සහ සහ ගුරු ගෞරවය'00:10:02
6522019/09/21No 92 - (තුන්වෙනි කොටස) - සත්පුරුෂ ආශ්‍රයේ ඇති වැදගත් කම.00:06:51
6532019/09/21No 92 - (දෙවෙනි කොටස) සත්පුරුෂ ආශ්‍රයේ ඇති වැදගත් බව.00:06:30
6542019/09/21No 92 - (පළවෙනි කොටස) සමාන සිත් තිබෙන සහායකයෝ සිටිය යුතුබව.00:10:31
6552019/09/21No 91 සතුටින් සහනයෙන් සැහැල්ලුවෙන් ජීවත් වීමට නම් කළයුතු එකම දෙය අතහැරීමයි00:06:34
6562019/09/21No 89 අස්සුතවත් පෘත්කජනා සහ සුතවත් අරිය ශ්‍රාවකයා00:07:27
6572019/09/20No 88 පටිච්චසමුප්පාදය පළවෙනි කොටස දැනට අපිට ලැබී තිබෙන දේ සහ ඒවා පදනම් කරගෙන ඇතිවෙන ධර්ම00:10:49
6582019/09/20No - 87 'සරණා ගමනය' ලෝකෝත්තර සරණ ගමනය - ලෞකික සරණ ගමනය යි දෙවැදෑරුම් වේ.00:09:27
6592019/09/20No 86 - (දෙවෙනි කොටස) 'සෝවාන් ඵලයට පත් වූ ආර්යන් වහන්සේ ................."00:09:40
6602019/09/20No 86 - (පළවෙනි කොටස) සංඛත ධර්ම සහ අසංඛත ධර්ම අරමුණු කරන සිත්00:06:22
6612019/09/20No 85 නව ලොව්තුරා ධර්මය සහ සත්වයා සංසාර සාගර පත්ලෙහි ගසන්නා වූ ඕඝ ධර්මයක් වන ලෝභයට ගොදුරුවන00:13:43
6622019/09/20No 83 දුක්ඛ සත්‍යය00:11:22
6632019/09/20No 82 අනාදිමත් කාලයක සිට වෙනත් වෙනත් හැඩ ගනිමින් නොකඩවා පවතින චිත්ත ප්‍රවාහය00:09:43
6642019/09/20No 81 ආවේගවත් සිතුවිලි නිසා ශරීරයට වෙන හානිය00:12:19
6652019/09/20No 80 සද්ධානුසාරී පුද්ගලයා සහ ධම්මානුසාරිපුද්ගලයා00:09:23
6662019/09/20No 79 සම්මා සංකප්පය එදිනෙදා ජිවිතියේදී පරිභාවිතා කරන විදිය00:11:45
6672019/09/20No 78 චක්ඛු ප්‍රසාදය සමග තිබෙන රූප ප්‍රඥාවෙන් දැක ගන්නේ කෙසේද00:08:18
6682019/09/20No 77 චක්ඛු සෝත ඝාණ ජිව්හා කාය ප්‍රසාද සමග පිහිටන රූප සමුහය00:14:45
6692019/09/20No 76 චක්ඛු සෝත ඝාණ ජිව්හා කාය ප්‍රසාද සමග පිහිටන රූප සමුහය00:09:56
6702019/09/20No 75 - (පස්වෙනි කොටස) උපතින්ම අන්ධ කෙනෙකුගේ චක්ඛු ප්‍රසාදය..............00:05:21
6712019/09/20No 75 - (හතරවෙනි කොටස) අපේ ශරීරයේ තිබෙන කර්මජ රූප වර්ග00:04:39
6722019/09/20No 75 - (තුන්වෙනි කොටස) - “මනුෂ්‍යලෝකයේ ප්‍රතිසන්ධියක් ගැනීමේදී ...............00:09:48
6732019/09/20No 75 - (දෙවෙනි කොටස) 'ප්‍රතිසන්ධියෙන් පසු කළල රූපයේ වර්ධනය වීම'00:09:39
6742019/09/20No 75 (පළවෙනි කොටස) 'ප්‍රතිසන්ධි කර්මජ රූප'00:09:40
6752019/09/20No 73 - (පස්වෙනි කොටස) භවයෙන් භවයට වෙනස් වෙන ප්‍රතිසන්ධි සිතෙහි අරමුණ.00:10:21
6762019/09/20No 74 ලෝක ධාතු00:07:02
6772019/09/20No 73 (හතරවෙනි කොටස) අනෙකුත් සියලුම මරණාසන්න චිත්ත වීථි00:06:43
6782019/09/20No 73 - (දෙවෙනි කොටස) - මරණාසන්න චිත්ත වීථි වලට අරමුණු විය හැකි විවිධ නිමිති.00:08:22
6792019/09/20No 73 - (තුන්වෙනි කොටස) චක්ඛුද්වාරික මරණාසන්න චිත්ත වීථි හතරෙන් පළමු වෙනි චිත්ත විථිය00:10:40
6802019/09/20No 73 - (පළවෙනි කොටස) - මරණාසන්න අවස්ථාවේ පහළ වෙන අරමුණු00:07:15
6812019/09/20No 72 අතිශය සියුම් වූ නාම ධර්ම දකින ප්‍රඥා චක්ෂුස ඇති කරගැනීමට00:05:26
6822019/09/20No 71 රූප කයත් සමග ලැබෙන දුක් සම්භාරය00:05:42
6832019/09/20No 70 අත්‌තවාදපටිසංයුත්‌ත දෘෂ්ඨි සහ ලොකවාදපටිසංයුත්‌ත දෘෂ්ඨි දුරු කර ගැනීම00:05:33
6842019/09/20No 69 විස්තර කථනයක් සහිතව අභිධර්මය ඉගෙන ගැනීමේ වටිනාකම00:02:45
6852019/09/20No 67 අසංඥ තලයේ උප්පත්තිය, පැවැත්ම සහ චුතිය00:06:37
6862019/09/20No 68 අරූපාවචර බ්‍රහ්මලෝකයේ ප්‍රතිසන්ධිය හටගැනීම00:06:03
6872019/09/20No 66 - 'ඒක වෝකාර’ ‘චතු වෝකාර’ සහ ‘පංච වෝකාර’ සත්වයෝ00:03:32
6882019/09/20No 65 කර්ම විඤ්ඤාණය00:08:16
6892019/09/20No 63 (දෙවෙනි කොටස) සිතක් ක්‍රියාත්මක වෙන සැටි.00:09:28
6902019/09/20No 63 - (පළවෙනි කොටස) - 'ක්‍රියාත්මක සිත’ සහ ‘අක්‍රියාත්මක සිත’00:09:50
6912019/09/20No 62 මනසානුපෙක්ඛණය00:09:03
6922019/09/20No 61 මනායතනය ධම්මායතනය මනෝධාතු මනෝවිඤ්ඤාණ ධාතු00:09:42
6932019/09/20No 60 විඤ්ඤාණය00:08:48
6942019/09/20No 59 ‘ළඟ හේතු’ ‘දුර හේතු’ සහ ‘ප්‍රධාන හේතු’00:09:27
6952019/09/20No 58 කාන්තාවන්ට ආවේනික දුක් සමුදායෙන් මිදීමේ ප්‍රතිපදාව00:09:08
6962019/09/20No 56 අථෙත්‌ථ ධීරා විනයන්‌ති ඡන්‌දං00:07:04
6972019/09/20No 57 මිත්‍යා දෘෂ්ඨියක හට ගැනීම00:06:40
6982019/09/20NO 55 - (දෙවෙනි කොටස) - “අවිජ්ජා පච්චයා සඞ්ඛාරා, සඞ්ඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණං .....................00:08:57
6992019/09/20NO 55 - (පළවෙනි කොටස) 'ජාතිපච්‌චයා ජරාමරණන්‌ති ඤාණං.......................'00:09:46
7002019/09/17 Ven Welimada Jinalankara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 601:47:18
7012019/09/17No 54 නච සො නච අඤ්ඤො00:04:46
7022019/09/17No 53 තුන්තරා බෝධිය00:06:24
7032019/09/17No 52 පිරිවර සහිතවූ සම්මාසමාධිය00:11:02
7042019/09/17No 51 'අන්තඃ කල්ප’ ‘අසංඛ්‍ය කල්ප’ සහ ‘මහා කල්ප’00:09:12
7052019/09/17No 50 දෙවභූතස්සාපි උපකාරානි පුඤ්ඤානි, මනුස්සභූතස්සාපි උපකාරානි පුඤ්ඤානි, පබ්බජිතස්සාපි උපකාරානි පු00:10:31
7062019/09/17No 48 සම්මුති පරමාර්ථ00:09:51
7072019/09/17No 47 භාවනා අත්දැකීම් සහ උපදෙස්00:09:35
7082019/09/17No 46 'Volitional formations00:04:47
7092019/09/17No 45 ශ්‍රද්ධාව00:04:32
7102019/09/17No 44 අනාපාන සති භාවනාව00:09:03
7112019/09/17No 43 සියලු ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ඨ සිද්ධ වෙන මග00:07:44
7122019/09/17No 42 ධ්‍යාන වැඩිම00:04:09
7132019/09/17No 40 අහේතුක ප්‍රතිසන්ධි00:05:35
7142019/09/17No 32 නිර්මල බුදු දහම අපිට ලැබී ඇති ආකාරය00:07:09
7152019/09/17No 33 කුසල් සිත් විදර්ශනා කිරීම00:06:47
7162019/09/17No 34 අකුසලයක් ගොදුරු කරගෙන කුසල් සිත් පහළ කරගැනීම00:03:57
7172019/09/17No 35 ගච්ඡන්තො වා ‘ගච්ඡාමී’ති පජානාති, ඨිතො වා .....................00:07:22
7182019/09/17No 38 අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තිය00:08:09
7192019/09/17No 39 නවාංග ශාස්තෘ ශාසනය00:05:08
7202019/09/16No 37 කුසල කර්ම ආවර්ජනා කිරීම පිං අනුමෝදන් වීම00:05:51
7212019/09/16No 36 - සක්මන් භාවනාව00:07:38
7222019/09/16No 31 ධාතු ස්වභාව ලක්ෂණ හැටියට තේරුම් ගැනීම00:07:04
7232019/09/16No 30 භාවනාව සහ විපතට හේතුවන කාරණා00:05:02
7242019/09/16No 29 අත්හැරීම00:06:18
7252019/09/16No 28 වස්තුරූපය00:02:49
7262019/09/16No 27 ආශ්‍රය නිශ්‍රය සහ ආරම්මණ රූපය00:06:32
7272019/09/16No 26 ඕඝ ධර්ම00:06:23
7282019/09/16No 25 උපදේශාත්මක ගාථාවක්00:03:09
7292019/09/16No 24 ගුණ මැකීම00:04:21
7302019/09/16No 23 තථාගතපච්‌ඡිමවාචා00:06:39
7312019/09/16No 22 යථාසුතං යථාපරියත්‌තං ධම්මං චෙතසා අනුවිතක්‌කෙති අනුවිචාරෙති මනසානුපෙක්‌ඛති00:01:11
7322019/09/16No 18 සතිපට්ඨාන00:04:08
7332019/09/16No 19 පතිරූප දේසය00:04:41
7342019/09/16No 17 ‘රාග විනය’ ‘දෝස විනය’ ‘මෝහ විනය’00:05:32
7352019/09/16No 15 පරණ කර්ම විපාක දීම00:03:12
7362019/09/16No 14 දිසානායකගේ හෙම්බිරිස්සාව00:06:47
7372019/09/16No 13 අප්‍රමාණ ආනිසංස00:06:30
7382019/09/16No 12 ශ්‍රද්ධාව00:02:54
7392019/09/16No 10 ධර්මයට ගරු කිරීම00:05:24
7402019/09/16No 09 පර පණ නැසීම00:02:22
7412019/09/16No 08 ශුද්ධ අෂ්ඨකය00:04:18
7422019/09/16No 06 පංච ද්වාරික සිත් සහ මනෝද්වාරික සිත්00:04:14
7432019/09/16No 07 දස දහසක් සක්වළ00:03:20
7442019/09/16No 05 ඕජා රූපය00:03:43
7452019/09/16No 04 නෙක්ඛම්ම ධාතු00:02:53
7462019/09/16No 03 පංච උපාදානස්කන්ධය00:02:56
7472019/09/13No 01 කල්‍යාණකාරී කල්‍යාණං, පාපකාරී ච පාපකං; යාදිසං වපතෙ බීජං, තාදිසං හරතෙ ඵලං00:06:00
7482019/08/18පටිච්චසමුප්පාදය~ දොළොස්වන කොටස 18 08 2019 ~ ප්‍රශ්ණ සහ උත්තර02:14:00
7492019/08/17පටිච්චසමුප්පාදය ~ එකළොස්‌වැනි කොටස ~ ඵස්ස පච්චයා වේදනා - ස්පර්ශය හේතු කොට ගෙන දැනීම් හට ගනී01:41:45
7502019/07/21පටිච්චසමුප්පාදය ~ දසවන කොටස 21 07 201901:40:03
7512019/07/20පටිච්චසමුප්පාදය ~ නවවන කොටස 20 07 201901:26:55
7522019/07/162019 01 20 බ්‍රහ්මජාලසුත්තං මහා ශීලය, පුබ්බන්තකප්පිකා, සස්සතවාදො, එකච්චසස්සතවාදො01:49:35
7532019/07/162019 02 10 බ්‍රහ්මජාලසුත්තං දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාදො පරිතස්සිතවිප්ඵන්දිතවාරො01:56:16
7542019/07/162019 02 03 බ්‍රහ්මජාලසුත්තං අමරාවික්ඛෙපවාදො01:47:47
7552019/07/162019 01 27 බ්‍රහ්මජාලසුත්තං එකච්චසස්සතවාදො අන්තානන්තවාදො01:55:02
7562019/06/30 Ven Welimada Jinalankara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 502:06:16
7572019/06/28 Ven Welimada Jinalankara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 400:55:18
7582019/06/28 Ven Welimada Jinalankara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:55:43
7592019/06/24පටිච්චසමුප්පාදය ~ අටවන කොටස 23.06.2019 නාමරූප පච්වචයා සලායතනං00:48:56
7602019/06/23ධ්‍යානාංග00:53:01
7612019/06/23ආනාපානසති භාවනාව00:43:21
7622019/06/22පටිච්චසමුප්පාදය ~ හත්වන කොටස 22 06 2019 විඤ්‍ඤාණ පච්චයා නාමරූපං ,නාමරූප පච්වචයා සලායතනං01:35:17
7632019/06/18 Ven Welimada Jinalankara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 202:02:42
7642019/06/16 Ven Welimada Jinalankara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 101:32:48
7652019/05/28පටිච්චසමුප්පාදය ~ පස්වන කොටස 25 05 201901:04:08
7662019/05/27පටිච්චසමුප්පාදය ~ හයවන කොටස 26 05 201901:31:03
7672019/05/27පටිච්චසමුප්පාදය ~ හතරවන කොටස 28 04 201901:31:33
7682019/05/27පටිච්චසමුප්පාදය ~ තුන්වන කොටස 27 04 201900:55:16
7692019/05/2525 05 2019 මහා සමය සූත්‍ර දේශණාව Maha Samaya Suththa01:26:16
7702019/04/2402 Visajjana Hethu Paccayo Akusalo and Avyakrutha Dhamma01:34:07
7712019/04/2301 Vissajjana Hetu Paccayo (වීථි වාර 1,2,3)01:32:47
7722019/03/31පටිච්චසමුප්පාදය ~ දෙවන කොටස 24.03.201901:38:05
7732019/03/31පටිච්චසමුප්පාදය ~ පළමු කොටස01:56:49
7742018/10/30Ven Walimada Jinalankara Thero වැලිමඩ ජිනාලංකාර හිමිපාණන්02:02:35
7752018/10/13අතිරේක සාකච්චාව - 13.10.201800:51:08
7762018/10/13මහා තණ්හා සංඛය සූත්‍රය ~ පළමු කොටස 13.10.201801:21:50
7772018/09/09කීටාගිරිසුත්තං ~ දෙවන කොටස 09.09.201900:00:00
7782018/09/08කීටාගිරි සුත්තං ~ පළමු කොටස 08.09.201800:00:00
7792018/08/13ධ්‍යාන 2 කොටස 12 08 201801:04:32
7802018/08/13ධ්‍යාන (1) 12 08 201800:51:50
7812018/08/12Pancha Maha Adhisthana puja පංච මහා අධිෂ්ඨාන පුජාව00:20:18
7822018/08/11දීඝාවු උපාසක සුත්‍රය 11 08 201800:49:36
7832018/08/11රාජ සූත්‍රය 11 08 201800:31:05
7842018/08/01පංච මහා අධිෂ්ඨාන පුජාව සඳහා නවසීලන්තයේ වාසය කරනු ලබන ගෞරවනීය වන්දනීය වැලිමඩ ජිනාලංකාර හිමිපාණන්00:04:47
7852018/07/15අරණ විභංග සූත්‍රය (2) 15 07 201800:00:00
7862018/07/14අරණ විභංග සූත්‍රය 14 07 201801:38:27
7872018/06/10චූලහත්ථිපදොම සූත්‍රය දෙවන කොටස 10 06 201800:00:00
7882018/06/10අක්ඛෙය්‍ය සඤ'ඤතො සත්තා 08.06.201801:05:24
7892018/06/09චූලහත්ථිපදොම සූත්‍රය පළමු කොටස01:47:12
7902018/05/27සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම 23 04 201801:44:19
7912018/05/13සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ සච්චවිභංග සූත්‍රය 13 05 201800:00:00
7922018/05/12සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ පටිසම්භිදාඤාණනිද්දෙසො 12 05 201801:37:49
7932018/05/12සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ ධම්‌මකථික සූත්‍රය 12 05 201800:23:06
7942018/05/10පුණ්‍යානුමෝදනා ධර්ම දේශනය 22.04.201800:22:10
7952018/05/09සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ හයවන කොටස 22 04 201802:14:35
7962018/04/23සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ පස්වන කොටස 21 04 201800:46:02
7972018/04/23සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ හතරවන කොටස 21 04 201801:28:06
7982018/04/13සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ තුන්වන කොටස 02.04.201801:14:54
7992018/04/07සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ දෙවන කොටස 01 04 201803:01:34
8002018/04/03සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ පළමු කොටස 31.03.201802:57:33
8012018/02/11ආවරණ ධර්ම,සෝවාන් පුද්ගලයා, සංඝ භේදය 11.02.201801:48:41
8022018/02/10අධර්මවාදීන් හදුනාගැනීම 10.02.201801:22:00
8032018/01/31පටිච්ච - Patichcha -14.01.201800:11:00
8042018/01/30සංඥාව- Sanghawa - 14.01.201800:00:00
8052018/01/30විදර්ශනා ඥාන - Vidarshna Ghana -13.01.201801:43:45
8062017/10/01මහා විපස්සනාව පළමු කොටස 01.10.2017 - Maha Vipassana Part 101:44:21
8072017/09/30සල්ලේඛ ප්‍රතිපදාව ~ Sallekha Sutta01:28:55
8082017/09/26අනිත්‍ය - අනිච්ච - අනිච්ජ විමසමු00:40:00
8092017/09/11Uposatha Seelaya - උපෝසත සීලය 10.09.201701:50:37
8102017/09/09Sancetaniya Sutta - සංචේතනිය වග්ග 09.09.201701:49:32
8112017/09/0927 Bhante Jinalankara Dhyana Prathya01:46:35
8122017/09/0926 Bhante Jialankara Indrirya Prathya01:19:12
8132017/08/20අනිත්‍ය යනු අනිච්ච ද? ධර්ම සාකච්ඡාව00:08:12
8142017/08/13අනිච්ච - Anicca01:59:34
8152017/08/13අහේතුක සිත් 18 - Ahethuka Sith02:28:54
8162017/08/1023 Bhante Jinalankara Nanakashanika Karma Prathya01:59:39
8172017/08/1025 Bhante Jinalankara Ahara Prathya01:39:48
8182017/08/1024 Bhante Jinalankara Vipaka Prathya01:46:40
8192017/07/31Hitha Dakina Ayuru ~ හිත දකින අයුරු01:22:14
8202017/07/26Rupa Kalapa Menehi Kirima 01.07.201701:47:37
8212017/07/2222 Bhante Jinalankara Kamma Prathya (කර්ම ප්‍රත්‍ය)01:46:24
8222017/07/1621 Bhante Jinalankara Aasewana Prathya01:28:30
8232017/07/06අනිච්‌චසඤ්‌ඤාව සහ සබ්බසඞ්ඛාරෙසු අනිච්ඡාසඤ්ඤාව අතර වෙනස කුමක්ද? - Bhante Jinalankara00:40:00
8242017/06/16Panchaskandha & Panchaupadanaskandha Bhante Jinalankara02:08:29
8252017/06/04කලාප සම්මශ්‍රණය දෙවන කොටස01:40:45
8262017/06/03කලාප සම්මශ්‍රණය 03.06.201701:53:05
8272017/06/0220 Pattana Desana - Bhante Jinalankara Pachchajatha Prathya01:31:57
8282017/06/0219 Bhante Jinalankara Purejatha Prathya01:36:34
8292017/06/0218 Bhante Jinalankara Upanishraya prathya continuation01:33:41
8302017/05/07Sankatha Dharma 07.05.201701:56:12
8312017/05/06Anger Management01:55:15
8322017/05/0417 Bhante Jinalankara Upanishraya prathya Prakathi upanishraya01:36:20
8332017/05/0416 Bhante Jinalankara Upanishraya prathya01:41:59
8342017/05/0315 Bhante Jinalankara Nissraya Prathya Part 2 Pattana continuation01:48:08
8352017/04/1314 Bhante Jinalankara Nissraya Prathya Part 1 Pattana 2017041301:19:34
8362017/04/0713 Bhante Jinalankara Sahajatha Prathya Pattana 2017040601:39:45
8372017/04/0712 Bhante Jinalankara Sahajatha Pratya (part 1) Pattana Desana 2017033001:29:33
8382017/04/02Kusal Chythisika Part (4) 02 04 201701:50:42
8392017/04/01Kusal Chythisika Part (3) 01.04.201701:39:55
8402017/03/302017 03 27 Revision Ananthara Prathya Pattana Desana01:39:51
8412017/03/2811 Bhante Jinalankara Anantara Paccayo Pattana 2017032001:19:09
8422017/03/2810 Bhante Jinalankara Adipathi prathya Pattana 2017031601:27:41
8432017/03/1305 Bhante Jinalankara Pattana Desana Hetu Paccaya Part 1 2017021302:02:44
8442017/03/1306 Bhante Jinalankara Pattana Desana Hetu Paccaya Part 2 2017022001:51:21
8452017/03/1307 Bhante Jinalankara Pattana Desana Arammana Prathya Part 1 2017022301:39:07
8462017/03/1308 Bhante Jinalankara Pattana Desana Arammana Prathya Part 2 2017030201:54:42
8472017/03/1304 Bhante Jinalankara Pattana Desana pathyasakthiya 2017020902:07:18
8482017/03/1309 Bhante Jinalankara Arammana prathya continuation and Adipathi prathya Pattana 2017030901:41:40
8492017/03/05Kusala Chythisika Part (2) 05.03.201701:51:26
8502017/03/04Kusala Chythisika Part 1 04.03.201700:52:01
8512017/02/0903 Bhante Jinalankara Pattana Desana Q&A 2017020601:11:45
8522017/02/0902 Bhante Jinalankara Pattana Desana Prathya Sakthiya 2017020201:53:29
8532017/02/0901 Bhante Jinalankara Pattana Desana Introduction 2017013001:45:43
8542017/02/0903 Bhante Jinalankara Pattana Desana Q&A 2017020601:11:45
8552017/02/0902 Bhante Jinalankara Pattana Desana Prathya Sakthiya 2017020201:53:29
8562017/02/0901 Bhante Jinalankara Pattana Desana Introduction 2017013001:45:43
8572017/02/05Hithe Lakshana හිතේ ලක්ෂණ01:12:02
8582017/02/05Akusala chythisika ~ අකුශල චෙතසික ලක්ෂණ00:53:54
8592017/02/04Parmartha Dharma - පරමාර්ථ ධර්ම01:31:54
8602017/01/22Aapana Sutta SN00:45:40
8612017/01/09Maha Wachchagoththa Sutta01:53:37
8622017/01/05Bhante Jinalankara Nama Roopa Parichchedaya Q&A01:34:39
8632017/01/05Bhante Jinalankara Anapanasathi bhawanawa Q&A01:36:33
8642017/01/03Bhante Jinalankara Anapanasathi bhawanawa Q&A (Jan 2017)01:36:33
8652016/12/31පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර හිමි- නිවන්මග ඇහිරී ඇත.01:11:10
8662016/12/29පතිරූප දේශය00:29:53
8672016/12/29ධර්මයන්ගේ තිබෙන පෞද්ගලික ලක්ෂණ සහ පොදු ලක්ෂණ II01:08:26
8682016/12/28අපට අනිත්‍ය නොවැටහෙන්නේඇයි ? 18.12.201600:12:23
8692016/12/28බුධ්ධානුස්සති භවනාව - පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර හිමි01:54:32
8702016/12/27Ven. Welimada Jinalankara Thero -උදය වය දැනුම02:08:22
8712016/12/25Ven . Welimada Jinalankara Thero - Chatho Vimukthi01:34:22
8722016/12/25මනෝමය ධර්මයන් 6ක්00:58:58
8732016/12/21Ven Welimada Jinalankara Thero- Bavana01:54:07
8742016/12/20Ven. Welimada Jinalankara Thero01:11:21
8752016/11/212016 11 20 Sampasadaniya Sutta Dassanasamapatti Desana01:53:17
8762016/11/212016 11 13 Bodhi Raja Sutta01:42:00
8772016/11/21පෞද්ගලික සහ පොදු ලක්ෂණ01:33:35
8782016/11/20පූජකෝ ලබතේ පූජං00:11:16
8792016/11/19ධර්ම සාකච්චාව 19 11 201601:09:53
8802016/11/19ගුණ මැකීම 19 11 201600:23:50
8812016/11/192016 11 18 Ven Gampaha Siri Seevali Thero Manase Kriyakarithwaya part201:40:37
8822016/11/192016 11 17 Ven Gampaha Siri Seevali Thero Manase Kriyakarithwaya part100:52:33
8832016/11/192016 11 16 Sanyojana Sutta01:36:58
8842016/11/192016 11 15 Dukkatha Sutta01:46:30
8852016/11/192016 11 14 Vinnanaya Mayawaki01:45:36
8862016/10/1299 Abhidhamma Lesson 99 sanyojaneeya vippayuktha dhamma00:59:54
8872016/10/1298 Abhidhamma Lesson 98 Aharaja Roopa Oja Roopa01:51:19
8882016/10/12104 Abhidhamma Lesson 104 Oga dhamma01:42:06
8892016/10/12103 Abhidhamma Lesson 103 Karuna Chithasikaya Grantha401:55:02
8902016/10/12102 Abhidhamma Lesson 102 Lobha Dosa Moha mula chiththa & grantha01:58:18
8912016/10/12101 Abhidhamma Lesson 101 Grantha 201:46:54
8922016/10/12100 Abhidhamma Lesson 100 Grantha01:59:03
8932016/10/12136 Abhidhamma Lesson - Mano Dathu - Mano Vinnana Dathu01:21:44
8942016/10/09වොත්තපනය01:00:25
8952016/10/09කර්මජ රූප සහ චිත්තජ රූප00:46:31
8962016/10/09ඒක චිත්තක්ෂ්ණ සහ නානා චිත්තක්ෂණ00:36:57
8972016/10/09~චෛතසික ධර්ම~01:44:23
8982016/10/08මනෝ ධර්ම සහ සිත් 8902:14:50
8992016/09/14නව සිවතික භාවනා කොටස01:04:41
9002016/09/09ධාතු මනසිකාර භාවනා කොටස02:02:01
9012016/07/10සති පට්ඨානය ~පටික්කුල මනසිකාර (පිළිකුල් භාවනා)01:47:18
9022016/07/09සති පට්ඨානය ~ සම්පජාන (සිහි නුවණ)01:28:24
9032016/06/12සති පට්ඨානය ~ ඉරියාපත01:42:46
9042016/06/11සති පට්ඨානය - ආනාපානසති02:14:01
9052016/06/0715-05-2016 ධර්ම සාකච්චාව සිත්, මරණය, ශුන්‍යතාවය02:06:16
9062016/06/06සිත් ගලපා ගැනීම01:32:11
9072016/06/06කබලිකාර ආහාර00:13:25
9082016/06/06ධර්ම සාකච්චා - මිත්‍යා දෘෂ්ඨිය, අසංකත ධාතුව00:21:05
9092016/06/06උපාදානස්කන්ධය00:21:22
9102016/05/09Savanata Sisilasa Talk- Bhante Jinalankara - Saththadaathu Sutta (SN)01:18:30
9112016/05/06113 Abhidhamma lesson 113 Bhante Jinalankara Pahathabba Thrikaya01:50:58
9122016/05/062016 05 05 Bhante Jinalanka Association of Kalyanamitta (Savanata Sisilasa Radio)01:37:54
9132016/05/03දඔදිව චාරිකාව 17 04 201601:25:52
9142016/04/28Abhidhamma Lesson 112 Santheerana chithasikaya 28 04 201601:14:26
9152016/04/2663 Abhidhamma lesson 63- Naama Dhamma by Bhante Jinalankara01:57:48
9162016/04/2662 Abhidhamma lesson 62- Thika Mathika Q&A by Bhante Jinalankara01:52:47
9172016/04/2661 Abhidhamma lesson 61-Arpana Jawana Chiththa Veethi by Bhante Jinalankara01:48:50
9182016/04/26Abhidhamma Lesson 111 - Chakkushaya by Bhante Jinalankara 25 04 201601:55:23
9192016/04/23ධර්ම සාකච්චාව 20 04 201602:07:48
9202016/04/2260 Abhidhamma lesson 60 Manodwaarika Chiththa Veethi by Bhante Jinalankara01:52:34
9212016/04/2257 Abhidhamma lesson 57 Ajjaththaarammana Thrikaya & Sanidassana Thrikaya by Bhante Jinalankara02:15:33
9222016/04/2251 Abhidhamma lesson 51 Michchththa Thrikaya by Bhante Jinalankara02:14:09
9232016/04/2259 Abhidhamma lesson 59 Thika Mathika Revision01:50:42
9242016/04/2258 Abhidhamma lesson 58 Thika Mathika Q & A01:44:39
9252016/04/2256 Abhidhamma lesson 56 Atheethaarammana Thrikaya by Bhante Jinalankara02:19:26
9262016/04/2255 Abhidhamma lesson 55 Upaadaana Thrikaya & Atheetha Thrikaya by Bhante Jinalankara02:05:53
9272016/04/2254 Abhidhamma lesson 54 Upaadaana Thrikaya part 2 by Bhante Jinalankara02:18:47
9282016/04/2253 Abhidhamma lesson 53 Upaadaana Thrikaya by Bhante Jinalankara02:12:30
9292016/04/2252 Abhidhamma lesson 52 Mahanthaarammana Thrikaya by Bhante Jinalankara02:19:21
9302016/04/2250 Abhidhamma lesson 50 Pariththa Thrikaya 2 & Pariththarammana Thrikaya by Bhante Jinalankara02:00:49
9312016/04/2249 Abhidhamma lesson 49 Sekha Thrikaya & Pariththa Thrikaya by Bhante Jinalankara02:10:17
9322016/04/2248 Abhidhamma lesson 48 Achayagaami Thrikaya by Bhante Jinalankara02:09:29
9332016/04/2247 Abhidhamma lesson 47 Dassana Hethu Thrikaya by Bhante Jinalankara01:45:16
9342016/04/2246 Abhidhamma lesson 46 Preethi Thrikaya & Dassana Thrikaya by Bhante Jinalankara02:01:50
9352016/04/2245 Abhidhamma lesson 45 Vithakka Thrikaya by Bhante Jinalankara01:54:50
9362016/04/2244 Abhidhamma lesson 44 Sankilitta Thrikaya by Bhante Jinalankara02:02:31
9372016/04/2243 Abhidhamma lesson 43 Upadinna Thrikaya by Bhante Jinalankara01:47:19
9382016/04/2242 Abhidhamma lesson 42 Dhayana Sith Q&A by Bhante Jinalankara01:56:02
9392016/04/2241 Abhidhamma lesson 41 Thika Mathika Kusala Vedana Discussion by Bhante Jinalankara01:57:47
9402016/04/2240 Abhidhamma lesson 40 Thika Mathika Vipaka Thrikaya by Bhante Jinalankara01:59:42
9412016/04/2239 Abhidhamma lesson 39 Roopa Q&A by Bhante Jinalankara01:55:30
9422016/04/2238 Abhidhamma lesson 38 Thika Mathika Q&A by Bhante Jinalankara02:27:23
9432016/04/2237 Abhidhamma lesson 37 Thika Mathika Vedana Thrikaya by Bhante Jinalankara02:09:15
9442016/04/2236 Abhidhamma lesson 36 Daanaya Roopa Q&A by Bhante Jinalankara01:54:48
9452016/04/2235 Abhidhamma lesson 35 Thika Mathika Kusala Thrikaya by Bhante Jinalankara01:47:07
9462016/04/2234 Abhidhamma lesson 34 Rupa skandaya Adyathmika wasthu by Bhante Jinalankara02:02:33
9472016/04/2233 Abhidhamma lesson 33 Rupa Skdaya Q&A by Bhante Jinalankara02:15:36
9482016/04/2232 Abhidhamma lesson 32 -Rupa Kandaya Samuttana Kramaya saha kalapa Kramaya by Bhante Jinalankara02:03:52
9492016/04/2231 Abhidhamma lesson 31 Rupa Skandaya Uppaththi Kramaya by Bhante Jinalankara02:13:35
9502016/04/2230 Abhidhamma lesson 30 Rupa Skandaya & Roopa Vibhangaya by Bhante Jinalankara01:59:48
9512016/04/2229 Abhidhamma lesson 29 Rupa Skandaya Samuddesa Kramaya by Bhante Jinalankara01:57:42
9522016/04/2228 Abhidhamma Lesson 28 -Bhawanga by Bhante Jinalankara02:01:25
9532016/04/2227 Abhidhamma Lesson 27- Discussion on Chiththaweethi by Bhante Jinalankara02:00:56
9542016/04/2226 Abhidhamma Lesson 26 -Discussion on Kusal sith by Bhante Jinalankara02:20:58
9552016/04/2225 Abhidhamma lesson 25 - Discussion on Kriya sith by Bhante Jinalankara02:09:14
9562016/04/2224 Abhidhamma Lesson 24 -Discussion on Ahethuka sith by Bhante Jinalankara02:00:37
9572016/04/2223 Abhidhamma lesson 23 -Discussion on Dwesha sith & Loba sith by Bhante Jinalankara02:10:39
9582016/04/2222 Abhidhamma lesson 22- Discussion on Akusal sith by Bhante Jinalankara02:06:09
9592016/04/2221 Abhidhamma lesson 21 -Discussion on Chitha and Chithasika by Bhante Jinalankara02:05:45
9602016/04/2220 Abhidhamma lesson 20 -Discussion on Chiththaweethi by Bhante Jinalankara02:27:59
9612016/04/2219 Abhidhamma lesson 19- Panchadwarika Chiththaweethi by Bhante Jinalankara02:13:17
9622016/04/2218 Abhidhamma lesson 18- Manodhwarika Chiththaweethi by Bhante Jinalankara02:06:26
9632016/04/2217 Abhidhamma lesson 17 -Arammana Chiththaweethi by Bhante Jinalankara02:20:35
9642016/04/2216 Abhidhamma lesson 16- Lifetime of Chiththa and Roopa by Bhante Jinalankara02:09:39
9652016/04/2215 Abhidhamma lesson 15 -Bhawanga Sith & Chiththaweethi by Bhante Jinalankara01:33:40
9662016/04/2214 Abhidhamma lesson 14- Lokoththara Sith by Bhante Jinalankara02:12:28
9672016/04/2213 Abhidhamma lesson 13- Kamawachara Vipaka Sith by Bhante Jinalankara01:58:40
9682016/04/2212 Abhidhamma lesson 12- Kamawachara Kusal Sith by Bhante Jinalankara01:59:35
9692016/04/2211 Abhidhamma lesson 11 - Ahethuka Sith by Bhante Jinalankara02:06:55
9702016/04/2210 Abhidhamma lesson 10 - Chithasika Samprayoga by Bhante Jinalankara02:13:54
9712016/04/2209 Abhidhamma lesson 9 - Chithasika Samprayoga by Bhante Jinalankara02:04:35
9722016/04/2208 Abhidhamma lesson 8- Chithasika Dhamma by Bhante Jinalankara02:09:57
9732016/04/2207 Abhidhamma lesson 7- Rupawachara & Arupawachara Dyana by Bhante Jinalankara01:59:13
9742016/04/2206 Abhidhamma lesson 6- Rupawachara Sith by Bhante Jinalankara01:50:00
9752016/04/2105 Abhidhamma lesson 5- Kusala, Vipaka & Kriya sith by Bhante Jinalankara01:46:59
9762016/04/2104 Abhidhamma lesson 4- Ahethuka Chiththa by Bhante Jinalankara01:37:08
9772016/04/2103 Abhidhamma lesson 3- Akusala Chiththa by Bhante Jinalankara01:54:05
9782016/04/2102 Abhidhamma lesson 2- Chiththa dhamma by Bhante Jinalankara01:52:24
9792016/04/2101 Abhidhamma lesson 1- Introduction Paramatta Dhamma by Bhante Jinalankara02:00:25
9802016/01/28තුන්තරා බෝධිය | Thunthara Bodhiya00:07:19
9812016/01/28මෛත්‍රියෙන් විදර්ශනාවට​​ | Maithri yen Vidarshanavata02:04:54
9822016/01/26ධම්මට්ඨිති ඥාණය | Dhammattithi Gnanaya | Ven Welimada Jinalankara Thero00:17:42
9832016/01/24ගැබුරින් ධර්මය දරාගත යුත්තේ | Dharmaya Daragatha Yuththe (සෝතානුධතු සුත්රය | Sothanudatha Sutta00:14:16
9842016/01/24බ්‍රහ්ම විහාර විදර්ශනා ක්‍රමය02:29:38
9852016/01/19සෝතානුධතු සුත්‍රය01:47:49
9862015/12/30වැඩිය යුතු අනුපස්සනා 18ට​ (සංඥා 18ට​) | Wediya Yuthu Anupassana 18ta (Sangna 18ta)00:56:22
9872015/12/30දුරු කළ​යුතු සංඥා 18ට​ | Duru kalayuthu Sangna 18ta01:19:47
9882015/12/17අපට දැනෙන සංඥා 13-12-201502:15:27
9892015/12/16කාලාම සූත්‍රය 12.12.201501:49:24
9902015/12/12knowledge of contemplation on arising and falling උදයබ්බ ඤාණය 1 කොටස01:34:39
9912015/11/30පැතුම් ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට සිද්ධ වන මඟ | Pathum Prarthana Ishta Siddha Vana Maga01:27:46
9922015/11/17විදර්ශනා භාවනාවේ මූූලික කරුණු | Vidarshana Bhawana Mulika Karunu | Vipassana Bawanawa|විපස්සනා භාවනා01:09:34
9932015/11/04හිත තිබෙන තැන (හදවත් සැත්කම් සම්බන්ද ගැටළුවට) HITHA Thibena Thena (Hadawath Sathkam Getalu.00:39:16
9942015/11/04Abhidhamma +26 සෝවාන් ඵලය. සම්බන්ද ගැටළු | Sowan Palaya Sambanda Getalu00:33:27
9952015/11/04Abhidhamma +25 කර්ම විපාකයෙන් කර්ම රැස්වන සැටි ( කර්ම විඤ්ඤණ ) Karma Vipakayen Reswena Seti ( Karma00:23:32
9962015/11/01Abhidhamma +24 පටිච්ච සමුප්පාදය | Patichcha Samuppadaya Sinhala00:50:17
9972015/10/29ලෝක ධාතුව00:16:46
9982015/10/28අපට දැනට ලැබී ඇති දේ02:02:00
9992015/10/12Abhidharma +23 ඕඝ සම්ප්‍රයුක්ත​ & විප්ප්‍රයුක්ත​ ධර්ම​ | Ogha Samprayuktha & Vippayuktha Dhamma01:09:39
10002015/10/12Abhidharma +21 චිත්ත සහ චෛතසික​ | Chiththa & Chaithasika | Sitha & Sithivili | සිත & සිතිවිලි00:37:34
More pages:1 2 All
Shown above: 1 - 1000 (Total: 1049)

* The shown dates are the YouTube publish dates of the videos and are in UTC time. The shown durations of sermons may change by about a second from the actual durations.

** This list including the association of list item numbers with the currently shown items is subject to change when the page is updated.