කුරුණෑගල ධම්මානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12021/01/13Ven.Kurunegala Dhammananda Thero - 2021.01.12 - 10.00 කුරුණෑගල ධම්මානන්ද නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්00:56:47
22020/11/21Ven.Kurunegala Dhammananda Thero - 2020.11.17 - 17.25 කුරුණෑගල ධම්මානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:55:38
32020/11/04Ven.Kurunegala Dhammananda Thero - 2020.11.04 - 20.09 කුරුණෑගල ධම්මානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:48:32
42020/10/06Ven.Kurunegala Dhammananda Thero - 2020.10.04 - 12.30 කුරුණෑගල ධම්මානන්ද නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:55:08
52020/09/20Ven.Kurunegala Dhammananda Thero - 2020.09.20 - 17.00 කුරුණෑගල ධම්මානන්ද නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්00:54:18
62020/08/25කුරුණෑගල ධම්මානන් ද ස්වාමීන් වහන්සේ - සැරියුත්, මුගලන් දෑගසවුවන් මුල් කරගත් ධර්ම දේශනාවක්00:55:14
72020/08/18 Ven Kurunegala Dhammananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 101:16:34
82020/08/15(2020 - 08 - 14) පූජ්‍ය කුරුණෑගල ධම්මානන්ද හිමි - Ven. Kurunegala Dhammaananda thero00:57:18
92020/08/09Ven.Kurunegala Dhammananda Thero - 2020 - 08.06 - 13.30  කුරුණෑගල ධම්මානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:56:18
102020/07/01සංසාර දුකින් නිදහස් වන්නේ කෙසේද Kurunegala Dhammananda thero Dharma Deshana00:10:25
112020/06/11Ven.Kurunegala Dhammananda Thero - 2020.06.11 - 16.00 කුරුණෑගල ධම්මානන්ද නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්00:58:35
122020/06/11අම්මගෙ පරම්මරාව කවදාවත් ඉවර වෙන්නෙ නෑ Kurunegala Dhammananda Thero Dharma Deshana00:12:06
132020/06/09Ven.Kurunegala Dhammananda Thero - 2020.06.04 - 10.00 කුරුණෑගල ධම්මානන්ද නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්00:58:17
142020/06/08(2020 - 06 - 07) පූජ්‍ය කුරුණෑගල ධම්මානන්ද හිමි - Ven. Kurunegala Dhammaananda thero00:52:30
152020/06/07Sadaham sawana - අගසව් පදවි ප්‍රාර්ථනා කිරීම - Ven kurunegala dhammananda thero00:49:21
162020/06/04Ven.Kurunegala Dhammananda Thero 2020.06.03 - 20.02 කුරුණෑගල ධම්මානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:56:03
172020/06/03Sadaham sawana - ලද වාසනාවෙන් ප්‍රතිඵල නොගන්නා - Ven Kurunegala Dammananda thero00:51:41
182020/05/18දිව්‍ය පුත්‍රයෙක් වෙලා ඉපදුණු වැද්දා Kurunegala Dhammananda Thero Dharma Deshana00:17:27
192020/05/03Ven.Kurunegala Dhammananda Thero - 2020.05.02 - 16.00 කුරුණෑගල ධම්මානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:58:37
202020/04/02(2020 - 04 - 01) පූජ්‍ය කුරුණෑගල ධම්මානන්ද හිමි Ven Kurunegala Dhammananda thero00:58:17
212020/02/23Ven.Kurunegala Dhammananda Thero, 2020.02.23 - 20.03 කුරුණෑගල ධම්මානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:40:13
222020/02/09Ven.Kurunegala Dhammananda Thero - 2020.02.08 කුරුණෑගල ධම්මානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:19:12
232020/02/04Ven.Kurunegala Dhammananda Thero - 2020.02.03 - 16.00 කුරුණෑගල ධම්මානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:56:26
242019/11/10චුන්දී සූත්‍රය Ven. Kurunegala Dhammananda thero (2019 - 11 - 09)00:55:09
252019/11/08දෙව්දත් ඇතුළු ශාක්‍ය කුමාරවරුන් පැවිදි බිමට ඇතුලත් වීම Kurunegala Dhammananda thero (2019 - 11 - 06)00:51:48
262019/10/21කාගේ ධර්මයක් දැන මෙතරම් ගාම්භීර වචන කථා කරන්නේද? Ven. Kurunegala Dhammananda thero00:54:38
272019/10/07Ven.Kurunegala Dhammananda Thero, 2019.10.07 - 20.02 කුරුණෑගල ධම්මානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:43
282019/10/07එක්තරා හිමි නමකට මෙසේ සිදුවිය.00:41:30
292019/09/09Ven.Kurunegala Dhammananda Thero - 2019.09.06 - 17.00 කුරුණෑගල ධම්මානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:56:09
302019/09/03ඔබේ සියළු සැළසුම් උපරිම සෘතු 300කින් නිම කළ හැකිද? Ven Kurunegala Dhammananda thero (2019 - 09 - 02)00:55:45
312019/08/23Ven.Kurunegala Dhammananda Thero - 2019.08.23 - 16.00 කුරුණෑගල ධම්මානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:00:32
322019/08/18Ven.Kurunegala Dhammananda Thero - 2019.08.16 - 18.30 කුරුණෑගල ධම්මානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:27
332019/06/27Ven.Kurunegala Dhammananda Thero - 2019.06.26 - 10.25 කුරුණෑගල ධම්මානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:54:20
342019/06/14Ven.Kurunegala Dhammananda Thero 2019.06.14 - 20.02 කුරුණෑගල ධම්මානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:30
352019/06/09Ven.Kurunegala Dhammananda Thero - 2019.06.09 - 17.00 කුරුණෑගල ධම්මානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ -00:43:56
362019/06/06Ven.Kurunegala Dhammananda Thero - 2019.06.06 - 18.30 කුරුණෑගල ධම්මානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ -00:54:02
372019/05/26Ven.Kurunegala Dhammananda Thero - 2019.05. 25 - 10.00 කුරුණෑගල ධම්මානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ -00:53:15
382019/04/22Ven.Kurunegala Dhammananda Thero - 2019.04.22 - 08.04 කුරුණෑගල ධම්මානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:15
392019/04/01Sith Neth Asapuwa 2019 03 3001:37:55
402019/03/30Kurunegala Dhammananda Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-03-3001:37:55
412019/03/30☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 03 30 Kurunegala Dhammananda Himi | බුද්ධ සාසනයක ඇති දුර්ලභ බව01:38:15
422019/03/01Ven.Kurunegala Dhammananda Thero - 2019.03.01 - 08.02 කුරුණෑගල ධම්මානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:47:20
432019/01/03Ven.Kurunegala Dhamananda Thero - 2019.01.03 - 20.02 කුරුණෑගල ධම්මානන්ද  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:46:12
442018/11/04Ven.Kurunegala Dhammananda Thero - 2018.11.04 - 08.04 කුරුණෑගල ධම්මානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:41:45
452018/10/27Ven.Kurunegala Dhammanand Thero  - 2018.10.27 - 08.07  කුරුණෑගල ධම්මානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:51:23
462018/10/19Dhamma preacher-ven Kurunegala dhammananda thero00:48:26
472018/10/17Ven.Kurunegala Dhammananda Thero - 2018.10.17 - 08.05 කුරුණෑගල ධම්මානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:48:57
482018/10/05Sil rakinne kohomadha? (සිල් රකින්නෙ කොහොමද?) by Rev. Kurunegala Dhammananda Thero00:03:48
492018/10/04Gilloth kanuwe (ගිල්ලොත් කානුවේ) by Rev. Kurunegala Dhammananda Thero00:05:14
502018/10/04Pragngnawa (ප්‍රඥ්ඥාව) by Rev. Kurunegala Dhammananda Thero00:03:29
512018/10/03Danawath vime rahas (ධනවත් විමේ රහස්) by Rev. Kurunegala Dhammananda Thero00:04:25
522018/10/03Dan dima (දන් දීම) by Rev. Kurunegala Dhammananda Thero00:03:29
532018/10/03බුදු කෙනෙකුගේ පහල වීම දුර්ලබයි by Kurunegala Dhammananda Thero00:05:38
542018/10/03Araka sutta (අරක සූත්‍රය) by Rev. Kurunegala Dhammananda Thero00:09:13
552018/10/02Ven.Kurunegala Dhammananda Thero, - 2018.10.02 - 08.00 කුරුණෑගල ධම්මානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:05
562018/10/02Awabodayen therum ganna (අවබෝධයෙන් තෙරුම් ගන්න ) by Kurunegala Dhammananda Thero00:03:16
572018/09/15Ven.Kurunegala Dhammananda Thero - 2018.09.15 - 20.00 කුරුණෑගල ධම්මානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:48:46
582018/09/14පූජ්‍ය කුරුණෑගල ධම්මානන්ද හිමි 2018 07 25 Ven Kurunegala Dhammananda thero00:48:26
592018/09/13Ven kurunegala dhammananda thero.00:53:11
602018/06/19Ven kurunegala dhammananda thero.00:21:01
612018/06/06Ven kurunegala dhammananda thero.00:17:09
622018/05/15Ven kurunegala dhammananda thero.00:07:09
632018/03/23දෙවුලොව ගිය උපාසිකාව.Ven kurunegala dhammananda thero.00:17:04
642016/10/05Ven Kurunegala Dhammananda Thero - කථන්සුලභතේ පඤ්ඤං ( ප්‍රඥාව ලබන්නේ කෙසේද ? )00:50:35

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.